VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 310/VPCP-QHQT
V/v: dự án đề nghị CP Nhật Bản viện trợ không hoàn lại TK 2010.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: BộKế hoạch và Đầu tư;

Xétđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 26/BKH-KTĐN ngày 02 tháng 01 năm2009), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồngý Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ta đề nghị Chính phủ Nhật Bản cungcấp viện trợ không hoàn lại loại hình viện trợ chung tài khóa 2010 cho dự án“Phát triển nước ngầm cấp nước sinh hoạt nông thôn cho một số tỉnh ven biểnmiền Trung Việt Nam”.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các Vụ; KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc