BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3100/BNN-TT
V/v trồng thí điểm cao su tại các tỉnh khu vực Đông Bắc.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- UBND các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ.

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận đượccông văn số 2245/CSVN-QLKT ngày 04/10/2011 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su ViệtNam và một số địa phương như Yên Bái, Hà Giang về việc xin chủ trương trồng thíđiểm cao su tại các tỉnh khu vực Đông Bắc (Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang);căn cứ Báo cáo rà soát quy hoạch cao su các tỉnh Đông Bắc tháng 7 năm 2011 củaViện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến nhưsau:

1. Bộ Nông nghiệp và PTNThoan nghênh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã phối hợp với các tỉnh YênBái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang (vùng Đông Bắc) có biện pháp khắc phục kịp thờidiện tích cao su trồng thí điểm bị thiệt hại nặng do rét đậm trên địa bàn trongthời gian vừa qua.

2. Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam và UBND các tỉnh trên tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1766/CT-BNN-TTngày 22/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến hành rà soát, điều chỉnh lạiquy hoạch phát triển cao su trên địa bàn, cân nhắc lựa chọn được những tiểuvùng sinh thái có điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp nhất để trồng thí điểm caosu.

3. Trong thời gian quy hoạchphát triển cao su các địa phương trên chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệtđưa vào Quy hoạch phát triển cao su cả nước, Tập đoàn Công nghiệp Cao su ViệtNam thỏa thuận với UBND các tỉnh trên trồng thí điểm cao su trên diện hẹp đểrút kinh nghiệm, sử dụng các giống chịu lạnh.

4. Tập đoàn Công nghiệp Cao suViệt Nam phối hợp với các địa phương trên tiếp tục theo dõi chặt chẽ, tổng kếtrút kinh nghiệm diện tích đã trồng hàng năm, báo cáo kết quả cho Thủ tướngChính phủ để xem xét phê duyệt quy hoạch trước khi trồng tiếp trong sản xuất.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thông báo để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và UBND các tỉnh trênđược biết về nội dung trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Viện QH&TKNN;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng