TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31003/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH Kim khí Dongshin Việt Nam
Địa chỉ: Lô 43, KCN Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
MST: 0106373805

Trả lời công văn số 032015/DSVINA đề ngày 14/4/2015của Công ty TNHH Kim khí Dongshin Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuếsuất thuế GTGT đối với hoạt động thuế nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất, CụcThuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giátrị gia tăng:

+ Tại khoản 20 Điều 4 quy định:

“Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanhnghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thươngmại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng cácưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài quan hệ xuất khẩu,nhập khẩu.”

+ Tại Điều 9 quy định mức thuế suất thuế GTGT 0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắpđặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hànghóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuếGTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụđược bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ởnước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhântrong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịchvụ cung cấp cho khách hàng nước ngoàitheo quy định của pháp luật.

...b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứngtrực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cungứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ởtrong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Namđịnh cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứngdịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theoquy định của Thủ tướng Chính phủ...

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:...

3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%gồm:

...- Các dịch vụ docơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan baogồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng,khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống(trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuếquan);”

+ Tại Điều 9 quy định mức thuế suất thuế GTGT 10%:

“...Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhauphải, khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xácđịnh theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất caonhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.”

- Căn cứ Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy địnhhướng dẫn xử lý đối vớihóa đơn đã lập:

“...3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao chongười mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kêkhai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biênbản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lậphóa đơn điềuchỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh(tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng...,tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số...,ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điềuchỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóađơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ các quy định trên, căn cứ Giấy chứng nhậnđầu tư số 012043000502 ngày 08/11/2013 do BQL các KCN và chế xuất Hà Nội cấpcho Công ty, trường hợp Công ty cổ phần- nhà thép ĐinhLê cho Công ty (là doanh nghiệp chế xuất) thuế lại một phần xưởng sản xuất(3.700m2, đã được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư) thì hoạt động cho thuế diện tích xưởng sản xuất nêu trên được áp dụng mức thuế suất thuếGTGT 0% nêu đáp ứng các điều kiệnquyđịnh tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính. Đối với hoạt động cho thuê nhà, hội trường, văn phòng quy định tại khoản3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính áp dụng mứcthuế suất thuế GTGT 10%. Hai bên phải xác định cụ thể mức phí thuế được áp dụngthuế suất thuế GTGT 0% và mức phí thuế được áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%,trường hợp không xác định được thì phải tính và nộp thuế GTGT theo mức thuếsuất cao nhất (10%).

Trường hợp người bán đã lập hóađơn giao cho người mua, hai bên đã kê khai thuế, sau đó pháthiện sai sót thì người bán và người mua thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn