BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3101 TCT/NV2
V/v thủ tục thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 24990/CT-HTr ngày 22/7/2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội về thủ tục thanh toán qua Ngân hàng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá được thương nhân nước ngoài thanh toán quan Ngân hàng từ tài khoản vãng lai của thương nhân nước ngoài ở Việt Nam, thương nhân nước ngoài là người không cư trú tại Việt Nam phù hợp với quy định tại công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 1/11/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chứng từ thanh toán là giấy báo có trên tài khoản của doanh nghiệp có ghi rõ số tài khoản và chủ tài khoản là thương nhân nước ngoài thì thủ tục hồ sơ thanh toán đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính. Nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện khác theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu thì doanh nghiệp được hưởng thuế suất thuế GTGt 0% đối với hàng hoá xuất khẩu và được xét hoàn thuế GTGT theo chế độ.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc