VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3101/VPCP –KTN
V/v triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hình thức BT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhThái Nguyên (công văn số 188/UBND-SXKD ngày 18 tháng 02 năm 2011); ý kiến củacác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2336/BKHĐT-KTĐPLT ngày 18 tháng 4 năm2011), Tài chính (công văn số 5135/BTC-ĐT ngày 20 tháng 4 năm 2011) và Giaothông vận tải (công văn số 1974/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 4 năm 2011) về việcchủ trương triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trên địabàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, đồng ý đầu tư Dựán xây dựng vành đai 1, tỉnh Thái Nguyên đoạn Bờ Đậu - Tuần Pháp (Km0-Km43+700)và Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 272 (Quang Sơn - Phú Đô - Núi Phấn) theohình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT) như đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Thái Nguyên tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyêntiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các công văn nêutrên trong quá trình chuẩn bị dự án, chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Nghịđịnh số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

3. Về kinh phí thực hiện các dự ánnêu trên: yêu cầu Tỉnh tự cân đối nguồn, việc hỗ trợ chỉ được xem xét khi cóđiều kiện về nguồn vốn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý