BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3102/TCHQ-CNTT
V/v: hướng dẫn xử lý về kỹ thuật việc rà soát, đối chiếu số liệu theo văn bản 2369/TCHQ-KTTT .

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006

Kínhgửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnhđạo Tổng cục tại kết luận cuộc họp số 2850/TB-TCHQ ngày 27/06/2006về giải quyết vướng mắc liên quan đến cưỡng chế, ân hạn thuế, Tổng cụcHải quan hướng dẫn xử lý về kỹ thuật liên quan đến việc rà soát,đối chiếu số liệu giữa các hệ thống Kế toán thuế (KT559), hệ thốngQuản lý rủi ro (QLRR) với sổ sách được nêu tại văn bản số 2369/TCHQ-KTTT nga ̀y 02/06/2006 như sau:

1. Bước 1: In báo cáo danhsách các đơn vị nợ thuế, nợ phạt chậm nộp từ hệ thống KT559 bằngcách sử dụng chức năng “4. Khai thác \3. Báo cáo theo dõi nợ thuế\1. Báo cáo danh sách đơn vị nợ thuế”;

2. Bước 2: Kiểm tratính đồng bộ giữa danh sách các đơn vị nợ thuế, nợ phạt chậm nộp (intại bước 1) và số liệu trên hệ thống QLRR bằng cách sử dụng chức năng“Tra cứu \ Xem thông tin doanh nghiệp” trên hệ thống QLRR;

3. Bước 3: Kiểm tratính đồng bộ giữa danh sách các đơn vị nợ thuế, nợ phạt chậm nộp (intại bước 1) và sổ kế toán;

4. Bước 4: Nếu pháthiện ra không thống nhất giữa số liệu trên hệ thống KT559, số liệutrên hệ thống QLRR, số liệu trên sổ kế toán thì tiến hành xác địnhnguyên nhân;

5. Bước 5: Nếu nguyênnhân sai sót là do số liệu trên hệ thống KT559 không chính xác, tiếnhành thực hiện như sau:

- Hiệu chỉnh số liệu trênhệ thống KT559 bằng cách lập chứng từ ghi sổ và nhập máy;

- Lập danh sách các đơn vị nợthuế, nợ phạt chậm nộp mới trên hệ thống KT559 bằng cách sử dụng chứcnăng “1. Hệ thống \ 4. Xử lý dữ liệu”;

- Truyền dữ liệu sau khi đã chỉnhsửa lên đơn vị cấp trên bằng cách sử dụng chức năng “1. Hệ thống \ 7.Truyền và nhận thông tin thuế \ 1. Truyền dữ liệu lên đơn vị cấp trên”trên hệ thống KT559;

- Căn cứ trên số liệu do cácđơn vị truyền về, Vụ Kiểm tra thu thuế XNK cập nhật vào hệ thống KT559tại Tổng cục và phát hành danh sách các đơn vị nợ thuế, nợ phạt mớitrên phạm vi toàn quốc.

6. Bước 6: Đối vớitrường hợp hệ thống QLRR xác định doanh nghiệp đã từng nợ thuế hoặcnợ phạt quá hạn 90 ngày (đã từng bị cưỡng chế) nhưng trên sổ kếtoán xác định doanh nghiệp thực hiện việc nộp thuế đúng hạn hoặc doanhnghiệp xuất trình được chứng từ chứng minh việc nộp thuế là đúng hạn,Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện:

- Lập danh sách các tờ khaicần giải tỏa (dưới dạng văn bản) gồm các chỉ tiêu sau: Mã số doanh nghiệp,tên doanh nghiệp, nơi mở tờ khai (mã và tên), loại hình XNK (mã vàtên), số tờ khai, ngày đăng ký, số tiền thuế (chi tiết theo từng sắcthuế), tiền phạt chậm nộp;

- Gửi danh sách tờ khai cần giảitỏa lên Vụ Kiểm tra thu thuế XNK;

- Trên cơ sở danh sách do cácCục Hải quan lập, Vụ Kiểm tra thu thuế XNK tiến hành giải tỏa trên hệthống QLRR theo đúng nội dung hướng dẫn tại công văn số 2396/TCHQ-KTTT .

Để công tác chấn chỉnh số liệuđược thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, Tổng cục Hải quan yêu cầuCục Hải quan các Tỉnh, Thành phố hoàn thành việc kiểm tra, hiệu chỉnhsố liệu trước ngày 20/07/2006.

Nơi nhận:
- Như trên:
- Vụ KTTT;
- Vụ GSQL;
- Cục ĐTCBL;
- Lưu VT, CNTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An