BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3104/TCT-CS
V/v: Chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời Công vănsố 235/CT-THNVDT ngày 23/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắkvề miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

-Tại Điểm a Khoản 1 Điều 60 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 củaQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

“1. Người sửdụng đất mà Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuêđất trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng đấtvào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư;”

- Tại Điểm a Khoản1 Điều 110 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

“1. Việc miễn,giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sauđây:

a) Sử dụng đấtvào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưuđãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư,trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thươngmại;”

- Tại Khoản 16Điều 3 Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“16. Dự án đầutư bảo vệ và phát triển rừng tổng hợp (Sau đây gọi tắt là dự án phát triển lâm nghiệp) là tập hợp các Dự án lâm sinhvà công trình xây dựng cơ bản có chung mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng cho một khu vực, cho một haynhiều địa phương có liên quan với nhau, trong một giai đoạn phát triển, đượcphê duyệt như một chương trình hay chủ trương đầu tư....”

- Căn cứ Nghị địnhsố 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khíchdoanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:

+ Tại Khoản 3 Điều3 quy định:

“3. Dự án nôngnghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự ánthuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầutư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quyđịnh pháp luật về đầu tư.”

+ Tại Khoản 3 Điều4 quy định nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư:

“3. Các dự ánđã sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, vốn bảo lãnh tín dụng của Nhà nước không thuộcđối tượng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách quy định tại Nghị địnhnày.”

+ Tại Khoản 2 Điều6 quy định:

“2. Nhà đầu tưcó dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặtnước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vàohoạt động.”

+ Tại Khoản 1 vàKhoản 3, Điều 20 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Nghị địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.

3. Nhà đầu tưcó dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện ưu đãi quy định tại Nghị định này nếu đãtriển khai thực hiện dự án trước khi Nghị định này có hiệu lực và chưa thựchiện ưu đãi theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 thì đượchưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại củadự án.”

+ Tại Khoản 1 Phụlục danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn banhành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ quyđịnh:

“1. Trồng rừng,bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu.”

- Tại Điểm 35, Phụlục II, danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Đầu tư, quy định địa bàn có điều kiện kinh tế - xãhội đặc biệt khó khăn:

“Tỉnh Đắk Lắk:Toàn bộ các huyện ”

Căn cứ quy địnhtrên, trường hợp nhà đầu tư có dự án quản lý bảo vệ rừng, đã triển khai thựchiện dự án trước ngày 10/2/2014 và chưa thực hiện ưu đãi theo Nghị định số61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ, nếu nay dự án thuộc Khoản 1 Phụ lụcdanh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn banhành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ thựchiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệtkhó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư và đáp ứng các điều kiện ưu đãiquy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP thì dự án được hưởng ưu đãi miễn tiềnthuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 210/2013/NĐ-CP nêu trên chothời gian còn lại.

Đề nghị Cục Thuếtỉnh Đắk Lắk xem xét cụ thể hồ sơ và giải quyết theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Quản lý công sản;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn