BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3104 TCT/NV7
V/v thanh toán tiền hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam

Trả lời công văn số 509 CV-CN/TCKT ngày 1 tháng 8 năm 2003 của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam về việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2002 trở đi, theo quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính thì việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu phải thực hiện qua ngân hàng mới đủ điều kiện để được xét hoàn thuế GTGT.

Theo báo cáo của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam: Tổng Công ty ký hợp đồng bán hàng hoá với khách hàng nước ngoài, có đủ hoá đơn bán hàng cho nước ngoài và tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan; khách hàng nướ ngoài chuyển trả tiền cùng một lần với Trung tâm xuất nhập khẩu và dịch vụ kỹ thuật kèm theo thư yêu cầu đơn vị này chuyển trả tiền vào tài khoản của Tổng Công ty mở tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thanh toán tiền hàng.

Như vậy, từ tình hình thực tế của Tổng Công ty thì trường hợp thanh toán tiền hàng xuất khẩu như nêu trên là hình thức thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục thuế thông báo để Tổng Công ty biết, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được kiểm tra, xử lý hoàn thuế theo quy định.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương