BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3105/BCT-XNK
V/v cấp phép nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần vật tưMạnh Tuấn
(Địa chỉ: 249A Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy địnhviệc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảmtầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảmtầng ô-dôn;

Xét các đơn đăng ký nhập khẩu số 200313/MT ngày 20 tháng 3năm 2013, 260313/MT và 270313/MT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Công ty cổ phầnvật tư Mạnh Tuấn về việc đăng ký nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I) và căn cứxác nhận số 19/2013/BTNMT-NK-HCFC ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường.

Bộ Công Thương đồng ý Công ty cổ phần vật tư Mạnh Tuấn đượcnhập khẩu:

- Tên chất: HCFC-22

- Mã HS: 2903.71.00

- Khối lượng (kg): 50.172 (năm mươi nghìn một trăm bảy mươihai)

- Nước xuất khẩu: Trung Quốc

Việc nhập khẩu được thực hiện theo quy định hiện hành. Vănbản này có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh