BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3106/TCT-DNL
V/v thực hiện hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực MiềnBắc.

Trả lời công vănsố 1872/EVN NPC-TCKT ngày 30/5/2014 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (Tổngcông ty)về việc thực hiện hóa đơn giátrị gia tăng (GTGT) đối với vật tư thiết bị mua sắm tập trung, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Khoản2 Điều 15 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về điều kiện khấu trừ thuếGTGT đầu vào:

“1. Có hóa đơn giátrị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịchvụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từnộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đốivới các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nướcngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từthanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hànghóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lầntheo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

Theo báo cáo củaTổng công ty Điện lực Miền Bắc thì Tổng công ty thực hiện mua sắm tập trung mộtsố vật tư thiết bị (VTTB) sau đó cấp cho các công ty điện lực trực thuộc đểphục vụ sản xuất kinh doanh điện. Việc mua sắm tập trung vật tư thiết bị đảmbảo cạnh tranh về giá, tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, kiểm soát được chấtlượng và là những mặt hàng chủ chốt Tổng công ty phải quản lý tập trung.

Căn cứ quy địnhtrên và để phù hợp với đặc thù kinh doanhcủa Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, trường hợpTổng công ty Điện lực Miền Bắc khi thực hiện ký hợpđồng với nhà cung cấp mua sắm VTTB tập trung nhưng giao cho các công tyđiện lực trực thuộc (là đơn vị hạch toán phụ thuộc) nhận và sử dụng VTTB phụcvụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà cung cấp VTTB lập hóa đơn GTGT giaocho công ty điện lực trực thuộc (hóa đơn GTGT mang tên và mã số thuế của côngty điện lực trực thuộc) thì công ty điện lực trực thuộc được khấu trừ thuế GTGTđầu vào nếu việc giao hàng, lập hóa đơncho công ty điện lực trực thuộc và việc thanh toán tiền hàng được quy định tại hợp đồngmua bán VTTB và đảm bảo các điều kiệnkhấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tàichính.

Tổng cục Thuế trảlời để Tổng công ty Điện lực Miền Bắc được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn