BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3106 TCT/NV6
V/v đề nghị được bù trừ các khoản thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Hoà Bình
(địa chỉ: km 9 Qlộ 51 ấp Ông Trịnh Phước Hoà, huyện Tân Thành,tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu)

Trả lời công văn số 17/CV-2003 ngày 24/7/2003 của Công ty kiến nghị về việc thông báo nộp thuế của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với Công ty, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục I Thông tư số 25/2000/TT-BTC ngày 30/3/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước quy định: “Việc bù trừ chỉ thực hiện đối với khoản thu có cùng tính chất, không thực hiện bù trừ giữa khoản phải thu không cùng tính chất như: Thuế GTGT bù trừ với thuế GTGT; thuế doanh thu bù trừ với thuế doanh thu (hoặc thuế GTGT), không được bù trừ với thuế lợi tức hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp...; thuế nhập khẩu bù trừ với thuế nhập khẩu, không được bù trừ với thuế GTGT hàng nhập khẩu hoặc thuế TTĐB hàng nhập khẩu...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong tháng có phát sinh thuế Môn bài và thuế TNDN phải nộp, đồng thời có phát sinh thuế GTGT âm thì không được bù trừ giữa các loại thuế với nhau. Công ty phải nộp thuế theo đúng thông báo của Cục thuế. Còn trường hợp thuế GTGT âm (74.670.150đ) nếu quá 3 tháng công ty làm hồ sơ xin hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ giải quyết hoàn thuế cho đơn vị.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện

K/T.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương