VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3106/VPCP /NC
V/v nâng cấp cửa khẩu Na Mèo tỉnh Thanh Hoá

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 1221/TTr /NG-BBG ngày 29 tháng 05 năm 2003 về việc nâng cấp cửa khẩu chính Na Mèo tỉnh Thanh Hoá thành cửa khẩu quốc tế; báo cáo thuyết minh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và ý kiến tham gia của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2981/BKH-QLKT ngày 20 tháng 05 năm 2003), Quốc phòng (công văn số 1768/BQP ngày 19 tháng 05 năm 2003); Công an (công văn số 734/BCA (A11) ngày 13 tháng 05 năm 20030, Giao thông vận tải (công văn số 2115/GTVT-KHĐT ngày 16 tháng 05 năm 2003), Thương mại (Công văn số 1889/TM-CATBD ngày 08 tháng 05 năm 2003), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nâng cấp cửa khẩu chính thức Na Mèo (tỉnh Thanh Hoá) thành cửa khẩu quốc tế.

2. Bộ Ngoại giao thông báo chính thức với phía Lào; các Bộ, ngành hữu quan liên quan phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá sớm hoàn thành các thủ tục quy định và các cơ sở vật chất cần thiết để đưa cửa khẩu này vào hoạt động.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Bộ Ngoại giao, trao đổi thống nhất với bạn Lào tổ chức khai trương cửa khẩu vào thời gian thích hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm