B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3107/TCT-KK
V/v quyết toán thuế TNDN của các công ty quốc phòng

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2387/CTC-TCDN ngày26/06/2015 của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng về việc quyết toán thuế TNDN năm2014 của các công ty quốc phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với số liệu quyết toán thuế TNDN năm 2014:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2839/TCT- KK ngày 14/7/2015 gửi Cục thuế các tỉnh,thành phố thông báo số liệu quyết toán thuế TNDN năm 2014 của các công ty quốcphòng bao gồm số thuế phải nộp, số thuế đã nộp, số thuế nộp thừa đề nghị đượcbù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau và số thuế nộp thừa đề nghị hoàn (côngvăn đính kèm theo).

2. Đối với trường hợp Công ty TNHH MTV 27 và Công ty TNHH MTV Cơ điện - Vậtliệu nổ 31 có số thuế TNDN nộp thừa sau quyết toán thuế năm 2014:

Căn cứ quy định tại Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế:Số thuế TNDN đã nộp thừa năm 2014 của các công ty quốc phòngsẽ được chuyển tự động để bù trừ cho số thuế TNDN phát sinh phải nộp năm 2015.

3. Đối với đề nghịhoàn thuế TNDN năm 2013 của Công ty TNHH MTV 16 theo kết luận của cơ quan kiểmtoán:

Căn cứ quy định tại Điều 10 và Điều 33 Thông tư156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế, khi người nộpthuế có điều chỉnh giảm số thuế phải nộp thì người nộp thuế có trách nhiệm thựchiện khai điều chỉnh bsung đ xác định lại đúng nghĩa vụ thuế. Vì vậy, đi với các công ty quốcphòng, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan thông báo lại nghĩa vụ thuếTNDN phải nộp năm 2013 của Công ty TNHH MTV 16 trên cơ sở kết luận của cơ quankiểm toán.

Tuy nhiên, tại phụ lục 01/TNDN-QP đính kèm công văn số2387/CTC-TCDN ngày 26/06/2015, Cục Tài chính thông báo số thuế TNDN quyết toánnăm 2013 của Công ty TNHH MTV 16 là (165.150.184) đồng, số thuế đã nộp: 0 đồng,số thuế nộp thừa (165.150.184) đồng, số liệu này không khớp đúng với số liệu CụcTài chính đã thông báo với Tổng cục Thuế tại phụ lục 01/TNDN-QP đính kèm côngvăn s 3709/CTC-TCDN ngày 30/9/2014 của CụcTài chính.

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Tài chính - Bộ Quốc phòngcó văn bản thông báo lại s liệuquyết toán TNDN năm 2013 của Công ty TNHH MTV 16 đã điều chỉnh theo kết luận củacơ quan kiểm toán (số phải nộp, số đã nộp) để Tổng cục Thuế có căn cứ thông báoCục thuế tỉnh Bình Phước xác định số thuế nộp thừa và hỗ trợ Công ty TNHH MTV 16 thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quyđịnh của pháp luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí