BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3108/LĐTBXH-LĐTL
V/v chính sách lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

Tổng công ty Viglacera
(tầng 16-17 tòa nhà Viglacera Tower, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 544/TCT-TCLĐ ngày 24/7/2012 của Tổng công ty Viglacera về chính sách đối với lao động dôi dư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động thì trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động và theo điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ thì đối tượng áp dụng chính sách lao động dôi dư là người lao động được tuyển dụng lần cuối cùng vào công ty quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP trước ngày 21/4/1998.

Căn cứ theo các quy định nêu trên và nội dung trình bày tại công văn số 544/TCT-TCLĐ của Tổng công ty thì:

1. Trường hợp ông Nguyễn Hữu Nghĩa được tuyển dụng vào công ty Sen vòi Viglacera (trước đây là công ty Cơ khí xây dựng Thanh Xuân) từ tháng 9/2000; đến 01/11/2010 công ty Sen vòi Viglacera được chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Viglacera và ông Nghĩa làm việc liên tục tại công ty Sen vòi Viglacera từ tháng 9/2000 cho đến nay thì thời điểm tuyển dụng cuối cùng vào Tổng công ty Viglacera là thời điểm tháng 9/2000.

2. Trường hợp ông Nguyễn Sỹ Lập, từ tháng 8/1987 đến tháng 9/2001 làm việc tại công ty Kính Đáp Cầu (là đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Viglacera) đến tháng 10/2001 ông Lập chuyển về Tổng công ty Viglacera và làm việc liên tục cho đến nay thì thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng vào Tổng công ty Viglacera của ông Lập là tháng 10/2001.

3. Trường hợp ông Nguyễn Hữu Cảnh, từ tháng 4/1991 đến tháng 6/2002 làm việc tại công ty Kính Đáp Cầu (là đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Viglacera) đến tháng 7/2002 ông Cảnh chuyển về trường Cao đẳng nghề Viglacera và làm việc liên tục cho đến nay, theo đó thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng vào trường Cao đẳng nghề Viglacera của ông Cảnh là tháng 7/2002.

Đề nghị Tổng công ty Viglacera căn cứ nội dung trên và quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP và Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 để xác định đối tượng giải quyết chính sách lao động dôi dư khi cổ phần hóa Tổng công ty Viglacera theo quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh