BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 311/BNN-TCCB
V/v Báo cáo tình hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
- Văn phòng Bộ

Để chuẩn bị tốt cho sơ kết 3 năm thực hiện Đề ánđào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêucầu các đơn vị báo cáo các nội dung có liên quan đến công tác đào tạo nghề cholao động nông thôn như sau:

1. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia báo cáo tình hìnhthực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong 3 năm (từ2010-2012) và kế hoạch thực hiện Đề án năm 2013.

2. Văn phòng Bộ báo cáo kết quả tuyên truyền và tưvấn học nghề trên báo Nông nghiệp Việt Nam năm 2010; Kết quả thực hiện Dự ánnâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá chương trình năm 2011-2012.

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo nội dung đính kèmvà gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trướcngày 17/1/2013, đồng thời gửi qua địa chỉ Email: [email protected]/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng

NỘI DUNG BÁO CÁO

(Kèm theo côngvăn số 311/BNN-TCCB ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn)

STT

Đơn vị chủ trì thực hiện

Nội dung báo cáo

Quyết định phê duyệt

1

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Kết quả triển khai thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới

Được phê duyệt tại Quyết định số 2780/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/10/2010

- Kết quả thực hiện Dự án Thông tin, tuyên truyền về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2010

Được phê duyệt tại Quyết định số 2961/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/11/2010

- Kết quả triển khai các mô hình dạy nghề cho lao động để làm việc cho các doanh nghiệp thuộc các tổng công ty năm 2012

Được phê duyệt tại Quyết định số 2217/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/09/2012

2

Văn phòng Bộ

- Kết quả tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn trên báo Nông nghiệp Việt Nam năm 2010

Được phê duyệt tại Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/11/2010

- Kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá chương trình năm 2011 (nội dung thông tin, truyền thông).

Được phê duyệt tại Quyết định số 1485/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/07/2011

- Kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá chương trình năm 2012 (nội dung thông tin, truyền thông).

Được phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/07/2012