CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 311/CP-QHQT
V/v tiếp nhận HTKT do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003

Kính gửi

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 636 BKH/KTĐN ngày 29 tháng 1 năm 2003 về việc tiếp nhận Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung HTKT do ADB tài trợ không hoàn lại 1.560.000 USD để chuẩn bị dự án đầu tư “Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây nguyên” dự kiến vay vốn ADB. Trong hai cấu phần cần ưu tiên dự án đầu tư cải thiện đời sống nhân dân.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận HTKT, và tự thu xếp vốn đối ứng để thực hiện HTKT trong hạn mức ngân sách hàng năm của Bộ đã được ngân sách Nhà nước phân bổ.

Trong quá trình thực hiện dự án HTKT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần lưu ý ý kiến của Bộ Công an nêu tại văn bản số 152 CV/BCA (V 11/P2 ) ngày 2 tháng 1 năm 2003.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết với ADB Hiệp định HTKT nêu trên./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan