TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 311/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP Đà Nẵng.

Ngày18/4/2013, Malaysia có thư phản ánh về việc Cục Hải quan TP Đà Nẵng từ chối C/Omẫu D số tham chiếu PP-166421A-099233 do Malaysia cấp ngày 02/4/2013 vì lý dochữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O chưa được thông báo, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Tổngcục Hải quan đã có công văn số 623/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2013 gửi Cục Hải quancác tỉnh, thành phố thông báo danh sách mẫu dấu, chữ ký mới cập nhật của cán bộcó thẩm quyền cấp C/O các mẫu ưu đãi FTAs của Malaysia gồm 13 trang, trong đócó mẫu chữ ký của Ông (bà)Suhaila Mohd Said. Đề nghị Cục Hải quan TP ĐàNẵng tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định, báo cáo kết quả xử lý về Cục Giámsát quản lý về Hải quan.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửikèm bản sao C/O số PP-166421A-099233).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Seatecco (để biết)
(Đ/c: 174 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng);
-
Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn