BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 311/TCHQ-GSQL
V/v: chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
- Công ty giày Rieker Việt Nam
(Khu CN Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam)

Sau khi xem xét công văn số 81024/AM ngày 24/10/2008 và côngvăn số 81114/AM ngày 14/11/2008 của Công ty Giày Rieker Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm 2, điều 15, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 25/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; theo hướng dẫntại điểm 5, mục II, Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mạihướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu vàtiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghịđịnh 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, đồng ý để Công ty giày RiekerViệt Nam được chuyển loại hình từ NSXXK sang Gia công cho thương nhân nướcngoài.

2. Cục hải quan Quảng Nam hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện:

2.1. Thanh khoản dứt điểm các tờ khai đã thực xuất khẩu theoloại hình NSXXK.

2.2. Tổng kiểm kê số nguyên liệu, vật tư còn tồn (cả ở dạngthành phẩm và bán thành phẩm) để làm thủ tục chuyển sang loại hình gia công.Sau đó:

- Doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng gia công với thương nhânnước ngoài, hợp đồng chuyển giao (xuất trả) nguyên vật liệu từ Công ty giàyRieker Việt Nam cho Công ty Rieker Obuv, Slovakia và nộp hoặc xuất trình cáchóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh việc chuyển quyền sở hữu nguyên vật liệu từdoanh nghiệp NSXXK (Công ty giày Rieker Việt Nam) cho đối tác nước ngoài (Côngty Rieker Obuv, Slovakia) sở hữu với tư cách là bên thuê gia công khi làm thủtục hải quan.

- Thủ tục hải quan để chuyển số nguyên liệu, vật tư còn tồngiữa doanh nghiệp Việt Nam và thương nhân nước ngoài áp dụng hình thức xuấtnhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điều 15, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày25/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Quy trình thủ tục hải quan đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ ban hành kèm theo Quyết định 928/QĐ-TCHQngày 25/5/2006 của Tổng cục hải quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Pháp chế (BTC);
- Vụ pháp chế, Vụ KTTT, Cục KTSTQ;
- Trang website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh