BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 311/TCHQ-KTTT
V/v khai bổ sung hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan Đăk Lăk

Trảlời công văn số 821/HQĐL-NV ngày 12/11/2009 của Cục Hải quan Đăk Lăk phản ánhvướng mắc về khai bổ sung hồ sơ hải quan trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Hảiquan tại công văn số 6208/TCHQ-KTTT ngày 15/10/2009, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theoquy định tại Điều 34 Luật quản lý thuế, Điều 12 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của có Tài chính thì việc khai bổ sung sau khi hàng hoá đã được thôngquan được thực hiện trạng thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quannhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở ngườinộp thuế, do người khai hải quan tự phát hiện có sai sót trên cơ sở hồ sơ hảiquan đã nộp và cơ quan hải quan có đủ cơ sở kiểm tra, xác định tính trung thực,chính xác, hợp pháp của việc khai bổ sung.

Trườnghợp của Công ty Agrivina nêu trong công văn số 821/HQĐL-NV nếu Cục có cơ sởxác định hàng hoá nhập khẩu trước đó chính là hàng hoá nêu trong kết luận giámđịnh thì trong phạm vi thẩm quyền của Cục trưởng xem xét quyết định cho khai bổsung đúng quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

Lỗ Thị Nhụ