B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 311/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1271/CT-KTNB ngày 14/08/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp báo cáo về trường hợp của Côngty TNHH Kim Thạch kiến nghị về thuế GTGT. Về vấnđề này, căn cứ ý kiến của Tổng cục Hải quantại công văn số 15081/TCHQ-GSQL ngày19/12/2014 (đính kèm) về việc khấu trừ, hoànthuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng mua bán với khách hàng nước ngoài không có chữ ký của kháchhàng nước ngoài (bên nhập khẩu) trên hp đồng:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất thuếGTGT 0%:

“a) Đối với hàng hóa xuất khẩu: Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứngtừ khác theo quy định của pháp luật; Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản2 Điều 16 Thông tư này.”

Căn chướngdẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quyđịnh về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 24 Luật Thương mại số 36/2005/QH 11 ngày 14/06/2005 quy định về hình thứchợp đồng mua bán hàng hóa:

“1. Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc đượcxác lập bằng hành vi cụ thể.

2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hóa mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bảnthì phải tuân theo các quy định đó.”

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 27 Luật Thương mại số36/2005/QH 11 ngày 14/06/2005 quy định về mua bánhàng hóa quốc tế:

“…2. Mua bán hàng hóa quốc tế phải được thực hiện trên cơsở hợp đồng bng văn bản hoặc bng hình thức khác có giá trị pháp lýtương đương.”.

2. Thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua bên thứ ba:

Căn cứ điểm 1.3(c.3), mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và điểm b.3, khoản3, Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫncác trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàngnhư sau: “Trường hp phía nước ngoài ủyquyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thìviệc thanh toán theo ủyquyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bảnđiều chỉnh hợp đồng- nếu có)”.

Căn cứ các quy định trên và theo trình của Cục Thuế tỉnh ĐồngTháp, trường hợp hợp đồng bán hàng của Công ty TNHH Kim Thạch không có chữ ký củangười nhập khẩu và việc thanh toán tiền hàng qua bên thứ ba (nước ngoài) màkhông quy định trong hợp đồng xuất khẩu là chưa đảm bảo về mặt giá trị pháp lý. Đề nghị CụcThuế tỉnh Đồng Tháp xem xét, kiểm tra hồ sơ xin hoàn thuế của Công ty TNHH KimThạch, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán tại doanh nghiệp và phối hợp vớicơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa kiểm tra hồ sơ hải quan và các giao dịch có liênquan để xác định có hàng hóathực tế xuất khẩu cho đối tác nhập khẩu trên hợp đồng mua bán, không có vi phạmgian lận trong khấu trừ, hoàn thuế thì xem xét,giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH Kim Thạch.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC -BTC;
-
Tổng cục Hải quan;
-
Vụ PC, KK, TTr, KTNB - TCT;
-
Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn