BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3110/BCT-HC
V/v Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Trả lời Công văn số 2144/UBND-KTngày 21 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc khó khăn chocác doanh nghiệp nhập khẩu khi chờ Giấy xác nhận khai báo hóa chất để làm thủtục hải quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 43 củaLuật Hóa chất “tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo hóa chất vớiBộ Công Thương”, nội dung khai báo hóa chất được quy định cụ thể tại Nghị địnhsố 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tưsố 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về khaibáo hóa chất.

2. Thời gian qua, việc khai báo hóachất nhập khẩu theo quy định của Luật Hóa chất, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP vàThông tư số 40/2011/TT-BCT đã giúp cho cơ quan quản lý nhà nước có được đầy đủcác thông tin (số liệu, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ hóa chất, đặc tính nguyhiểm, mục đích) của hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam. Việc khai báo hóa chất đãgóp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn hóa chất và xây dựng cơ sở dữliệu hóa chất quốc gia trong thời gian tới, đảm bảo việc thực thi các quy địnhcủa Luật Hóa chất trong thực tế.

Liên quan đến việc kiểm tra sử dụnghóa chất: Dự kiến trong quý II năm 2013, Bộ Công Thương sẽ ban hành Thông tưquy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm, theo đó Sở Công Thương là cơquan có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng hóa chất nguy hiểm thuộc địa bàn quảnlý.

3. Việc rút ngắn thời gian cấp Giấyxác nhận khai báo hóa chất xuống còn 8 giờ: Để cải tiến hơn công tác cấp Giấyxác nhận khai báo hóa chất, từ năm 2010 cơ quan cấp Giấy xác nhận đã thực hiệnkhai báo điện tử. Khai báo điện tử là dịch vụ công đầu tiên ở Việt Nam đượctiến hành ở cấp độ 4 rất thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Bộ CôngThương đã có Công văn số 1209/BCT-HC ngày 05/2/2013 gửi Tổng cục Hải quan vềviệc đồng ý để các doanh nghiệp được nợ Giấy xác nhận khai báo hóa chất trong10 ngày. Điều này đã giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc khai báo hóachất và không bị chậm trễ khi làm thủ tục hải quan. Trong quá trình làm thủ tụckhai báo hóa chất, các doanh nghiệp được nợ hóa đơn (invoice) và có thể khaibáo trước khi hàng về để kịp thời thông quan hàng hóa.

4. Việc ủy quyền cho Sở Công Thươngcấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu cần được nghiên cứu, xem xét. Theoquy định của Luật Hóa chất, “tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất phải khai báohóa chất với cơ quan chuyên môn quản lý hoạt động hóa chất của Ủy ban nhân dâncấp tỉnh”. Như vậy, ngoài việc cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuấttrên địa bàn, Sở Công Thương còn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất,kinh doanh hóa chất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Thông tư số 28/2010/TT-BCT .

Để tháo gỡ khó khăn cho doanhnghiệp, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sungcác quy định về khai báo hóa chất cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Dương Quang;
- Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh