BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3110/TCT-CS
V/v xử lý hành vi bán TSCĐ thấp hơn giá trị còn lại

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 8745/CT-HTrngày 28/5/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về biện pháp xử lý đối vớidoanh nghiệp có hành vi bán tài sản cổ định thấp hơn giá trị còn lại, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghịđịnh 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtQuản lý thuế, tại điểm 2.2 Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Người nộp thuế theo phươngpháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phảinộp trong trường hợp:

2.2. Qua kiểm tra hàng hoá muavào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hoá mua vào, bán rakhông theo giá giao dịch thông thường trên thị trường.

Giá giao dịch thông thường trênthị trường là giá giao dịch theo thoả thuận khách quan giữa các bên không cóquan hệ liên kết.

Cơ quan thuế có thể tham khảogiá hàng hoá, dich vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặcgiá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hànghoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có quy mô kinh doanh vàsố khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá giao dịch thông thường làm căncứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp".

Theo đó, trường hợp cơ quan thuếqua kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm Điều 26 Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ (hạch toán giá trị hàng hóa bán rakhông theo giá giao dịch thông thường trên thị trường) thì cơ quan thuế thựchiện ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.Nguyên tắc, căn cứ để ấn định thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTCcủa Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương