BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3110 TCT/NV2
V/v Trích khấu hao tài sản cố định

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 516 CT/NV ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế Tỉnh Tây Ninh về vướng mắc trong việc trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí hợp lý, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp TSCĐ không có đủ hoá đơn để xác định nguyên giá Tài sản cố định, nhưng có biên bản định giá TSCĐ do các cơ quan chức năng có thẩm quyền định giá, thì các tài sản cố định này được tính trích khấu hao TSCĐ nào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc