BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3111 TCT/NV2
V/v Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
(Địa chỉ: 105 B11 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời văn thư đề ngày 18 tháng 8 năm 2003 của bà Nguyễn Thị Thanh Hà về thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ công văn số 267/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ.

Trường hợp Ngân hàng ING Hội sở tại Amsterdam, Hà Lan được phép cấp quyền chọn mua cổ phiếu cho các nhân viên Việt Nam phù hợp với quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì khoản lãi về thực hiện quyền mua cổ phiếu mà các cá nhân được không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục thuế thông báo để bà Nguyễn Thị Thanh Hà biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc