BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3111 TCT/NV6
V/v chính sách thuế đối với hoạt động đại lý

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2001

Kính gửi:

Công ty TNHH Trung Minh
(18 Nguyễn Chí Thanh - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội)

Trả lời văn thư đề ngày 19/06/2001 của Công tyhỏi về chính sách thuế đối với hoạt động đại lý, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định:

“...

Các cơ sở bán hàng đại lý theo giá quy định củachủ hàng, hưởng hoa hồng không phải nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lývà tiền hoa hồng phải có đủ điều kiện sau:

+ Có hợp đồng bán đại lý trong đó quy định rõ:hoa hồng được hưởng, giá bán theo quy định của bên giao đại lý.

+ Hóa đơn lập cho hàng hóa bán đại lý đúng quyđịnh tại Thông tư này.

+ Việc thanh toán tiền hàng và hoa hồng đại lýđược thực hiện từng đợt sau khi đã hoàn thành việc bán số lượng hàng hóa nhấtđịnh.

Các cơ sở bán hàng đại lý nếu không đủ điều kiệntrên thì phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT cho hàng hóa bán đại lý áp dụngnhư trường hợp hàng hóa mua đứt, bán đoạn.

Các trường hợp đại lý bán hàng hóa không đúnggiá quy định của bên chủ hàng phải kê khai, nộp thuế GTGT cho hàng hóa bán đạilý. Nếu cơ sở bán đại lý phát sinh thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đâu rado giá bán thấp hơn giá quy định của bên chủ hàng thì không được hoàn thuế GTGT.

...”

Tại điểm 5.2 Mục IV Phần B Thông tư số122/2000/TT-BTC nêu trên quy định: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương phápkhấu trừ thuế là đại lý bán hàng đúng giá theo quy định của bên chủ hàng, hưởnghoa hồng, khi bán hàng đại lý sử dụng hóa đơn GTGT của cơ sở đại lý. Hóa đơnghi rõ hàng hóa bán đại lý, giá bán chưa có thuế, thuế suất, mức thuế GTGT vàtổng cộng tiền thanh toán theo đúng giá quy định của bên chủ hàng. Khi thanhtoán hoa hồng, cơ sở đại lý phải lập hóa đơn GTGT để thanh toán, trên hóa đơnchỉ ghi dòng giá bán là tiền hoa hồng, dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghivà gạch bỏ. ...Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế trực tiếp trên giá trịgia tăng là đại lý bán hàng đúng giá quy định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồngsử dụng hóa đơn bán hàng của cơ sở đại lý. Giá bán hàng hóa, dịch vụ ghi trênhóa đơn là giá đã có thuế GTGT theo quy định của bên chủ hàng. Khi thanh toántiền hoa hồng được hưởng do bán hàng đại lý, cơ sở làm đại lý phải lập hóa đơnbán hàng ghi tiền hoa hồng được hưởng để bên chủ hàng thanh toán;...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty làm đạilý bán thẻ cào Mobicard theo đúng giá quy định của Công ty thông tin di động(VMS - Bên uỷ thác) để hưởng hoa hồng thì Công ty không phải nộp thuế GTGT đốivới hàng bán đại lý và tiền hoa hồng được hưởng nếu Công ty có đủ các điều kiệnquy định tại điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên. Khi bánhàng hóa Công ty phải thực hiện việc lập hóa đơn GTGT theo hướng dẫn quy địnhtại điểm 5.2 Mục IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

Ví dụ: Khi bán thẻ cào Mobicard, Công ty phảiviết hóa đơn theo đúng giá do Công ty thông tin di động (VMS) quy định như sau:

Giá bán chưa thuế: 272.727 đ

Thuế GTGT: 27.273 đ

Tổng cộng tiền thanh toán: 300.000 đ/01 thẻ cào.

Khi nhận tiền hoa hồng Công ty phải lập hóa đơnGTGT giao cho bên uỷ thác, trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là tiền hoa hồng,dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vàocủa những chi phí liên quan đến hoạt động bán thẻ cào Mobicard đúng giá hưởnghoa hồng, số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được hạch toán vào chi phíkhi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty không trực tiếp bán lẻ thẻcào Mobicard tới tay người tiêu dùng mày ký hợp đồng bán thẻ cào Mobicard chocác cửa hàng bán lẻ cũng theo hình thức đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thì Côngty và các đại lý của Công ty cũng phải thực hiện việc ghi giá trên hóa đơn theođúng quy định tại điểm 5.2 Mục IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.Khi thanh toán tiền hoa hồng cho đại lý, Công ty lập phiếu chi và hạch toán kếtoán rõ ràng. Các đại lý khi nhận tiền hoa hồng phải lập hóa đơn GTGT hoặc hóađơn bán hàng giao cho Công ty. Hóa đơn của đại lý giao cho Công ty là căn cứ đểhạch toán vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp Công ty ghi giá bán thẻ cào Mobicardtrên hóa đơn thấp hơn giá do Công ty Thông tin di động (VMS) quy định thì Côngty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT và cũng không được bù trừ thuế GTGTcủa thẻ cào Mobicard với thuế GTGT của các mặt hàng khác căn cứ quy định tạiđiểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết vàthực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế