BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3112/BGDĐT-VP
V/v: Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo tình hình giáo dục và đào tạo địa phương với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kínhgửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Để các đại biểu Quốc hội tỉnh,thành phố nắm được đầy đủ hơn thông tin về tình hình giáo dục và đào tạo củađịa phương trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, Bộ Giáo dục và Đào tạo đềnghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội củatỉnh, thành phố tình hình giáo dục và đào tạo của địa phương, trong đó tập trungvào các vấn đề sau:

1. Chăm lo bồi dưỡng học sinhyếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

2. Đổi mới phương pháp dạy học ởbậc tiểu học, THCS và THPT.

3. Triển khai Chương trình Kiêncố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 trongnăm học 2008 – 2009 (nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, sựphối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

4. Kết quả triển khai phong tràothi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

5. Kết quả triển khai chủ đề nămhọc “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới quản lý tài chính”.

6. Tuyển sinh đầu cấp (vào lớp1, lớp 6 và lớp 10) ở địa phương.

Ngoài những vấn đề trên, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,thành phố những vấn đề khác thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của địa phương.

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đàotạo với Đoàn đại biểu Quốc hội xin gửi về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số49, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 10/5/2009 đểVăn phòng tổng hợp trình Bộ trưởng.

Đề nghị gửi kèm file điện tửtheo Email: ttmnguyen@moet.gov.vn và dqhai@moet.edu.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Lưu VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận