BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3112 TCT/CS
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1857 CT/HTr ngày 24 tháng 06 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Quảng ninh về giải đáp một số vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Theo hướng dẫn tại công văn số 2911 TC/TCT ngày 19 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính thì các cơ sở xây dựng được hưởng các cưu đãi về thuế như các cơ sở sản xuất theo các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Theo Hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22 tháng 12 năm 1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê) thì:

- Hoạt động san lấp mặt bằng cho các công trình xây dựng, làm đường giao thông thuộc hoạt động ngành xây dựng.

- Hoạt động san gạt, bốc, xúc than, đất, đá thuê cho các mỏ than không thuộc hoạt động ngành xây dựng và ngành vận tải, bốc xếp.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cơ sở xây dựng mới thành lập có thu nhập từ hoạt động san, lấp mặt bằng cho các chương trình xây dựng, làm đường giao thông thì được miễn thuế TNDN 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời gian 2 năm tiếp theo cho phần thu nhập có được từ hoạt động xây dựng này. Đối với phần thu nhập từ hoạt động san gạt, bốc, xúc than, đất đá thuê cho các mỏ than, cơ sở phải nộp thuế TNDN theo đúng chế độ quy định.

2. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ theo quy định tại điểm 2.1, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT =BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính thì hoạt động san, gạt, bốc, xúc than cho các mỏ than thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%.

Căn cứ theo quy định tại điểm 2.33, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT -BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì hoạt động san lấp mặt bằng cho các công trình xây dựng, làm đường giao thông thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc