BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3112TC/CST
V/v thời điểm áp dụng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và Cộngđồng châu Âu; ngày 18/1/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 04/2005/QĐ-BTC và Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng rượu thì:thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng rượu là 65% và được áp dụng cho các Tờkhai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/1/2005.

Theo phản ánh của các đơn vị thì hiện nay thời điểm áp dụnggiữa các cơ quan hải quan còn chưa thống nhất, có nơi đã thực hiện nhưng cũngcó nơi chưa thực hiện vì chờ đăng công báo. Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hảiquan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất theo đúng thời điểm quy định tạiquyết định số 04/2005/QĐ-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC, TH), CST (TH, P2)

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp