BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3115/BYT-BH
V/v mã hóa, trích chuyển dữ liệu đối với khí NO (Nitric oxid)

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1760/BHXH-DVT đề ngày 22/5/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị một số nội dung trong đó có nội dung hướng dẫn cụ thể định dạng dữ liệu, mã hóa, chuẩn hóa dữ liệu đầu ra đối với khí NO (Nitric oxid), thuốc phóng xạ và chất đánh dấu để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) có thể gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (Sau đây viết tắt là Cổng tiếp nhận), về nội dung đối với khí NO, Bộ Y tế cũng nhận được phản ánh, kiến nghị tương tự của một số cơ sở KBCB (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 2). Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 1760/BHXH-DVT và rà soát các quy định, hướng dẫn hiện hành, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp thuốc phóng xạ và chất đánh dấu nói chung, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn số 7464/BYT-BH ngày 28/12/2017. Đề nghị BHXH Việt Nam rà soát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành để tổ chức thực hiện.

2. Đối với trường hợp khí NO, để phù hợp với tình hình thực tế cũng như tạo thuận lợi cho các cơ sở KBCB trong việc trích chuyển dữ liệu lên Công tiếp nhận của BHXH Việt Nam, Bộ Y tế tạm thời hướng dẫn định dạng, mã hóa, trích chuyển tương tự như đối với trường hợp khí Oxy, cụ thể như sau:

- Mã hoạt chất (MA_THUOC): 40.573;

- Số đăng ký (SO_DANG_KY): Không bắt buộc đối với khí NO (có mã hoạt chất 40.573);

- Mã nhóm (MA NHOM): Mã 4;

- Chi phí khí NO được tổng hợp vào Bảng 2 (XML2) ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế sẽ bổ sung trong Bộ mã danh mục dùng chung, phiên bản số 7.

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam điều chỉnh quy tắc giám định trên Cổng tiếp nhận theo hướng dẫn trên để tạo thuận lợi cho các cơ sở KBCB trong việc trích chuyển dữ liệu chi phí KBCB BHYT.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Y tế 63 tỉnh, TP trực thuộc TW (Để biết và thực hiện);
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế (Để biết và thực hiện);
- Y tế các Bộ, ngành (Để biết và thực hiện);
- Bệnh viện Nhi Trung ương, Bv Nhi đồng 2 (thay trả lời);
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?