BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3116/TCT-KK
V/v kê khai, khấu trừ thuế đối với đơn vị trực thuộc

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 504/CT-KTT đềngày 04/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc củangười nộp thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT củađơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc (Chi nhánh Công ty TNHHBình Tây - Sa Đéc). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luậtvề thuế tại:

- Khoản 2 Điều 9 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ;

- Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định một số trườnghợp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;

- Điểm 1.1 Mục III Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắcáp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tây Sa Đéccó trụ sở tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp đã đăng ký kê khainộp thuế theo phương pháp khấu trừ, hạch toán theo hình thức phụ thuộc báo sổvề trụ sở chính. Tuy nhiên, từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2011 Chi nhánh Công tyTNHH Bình Tây Sa Đéc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, không lậphóa đơn chứng từ khi xuất bán hàng hóa theo quy định. Như vậy, theo quy địnhcủa pháp luật về thuế có hiệu lực tại thời điểm từ tháng 01/2006 đến tháng6/2011, Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tây Sa Đéc không được khấu trừ số tiền thuếGTGT đầu vào từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2011, doanh nghiệp còn bị xử phạt viphạm pháp luật về thuế theo quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế vàcưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế hiện hành.

Về thực hiện chế độ hạch toán kếtoán báo sổ đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp thực hiện theo cácquy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương