BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3116/TCT-TNCN
V/v hồ sơ giảm trừ gia cảnh

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1317/CT-KTT2 ngày 08/6/2015 củaCục Thuế tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc khi thực hiện hoàn thuế thu nhập cánhân(TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuếthu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cánhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“d) Người phụ thuộc bao gồm:

...

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng,mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đápứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

...

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà ngườinộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộpthuế.

...

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướngdẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điềukiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đápứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ. 1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bìnhquân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phảikhông có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả cácnguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

e) Người khuyết tật, không có khả năng lao độngtheo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộcđối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không cókhả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).”

- Điểm g.3, g.4 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn hồ sơ chứngminh người phụ thuộc là bố, mẹ đẻ và anh chị em một như sau:

“g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặccha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồsơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ củangười phụ thuộc với người nộp thuế như Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộkhẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quanNhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài cácgiấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là ngườikhuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tậttheo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật khôngcó khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không cókhả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

g.4) Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tạitiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này hồ sơ chứng minh gồm:

g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khaisinh.

g.4.2) Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệmnuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao độngthì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minhkhông có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy địnhcủa pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả nănglao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng laođộng (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Các giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản1, Điều này là bất kì giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của ngườinộp thuế với người phụ thuộc như:

- Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡngtheo quy định của pháp luật (nếu có).

- Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

- Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếukhông cùng sổ hộ khẩu).

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hànhkèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấpxã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hànhkèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấpxã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tạiđịa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, ông Nguyễn Trung Hậuđược giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đảm bảo điều kiện và thủ tục, hồsơ giảm trừ gia cảnh theo quy định; trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ thì Cục Thuếđề nghị người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắkbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT)
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh