BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3117/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 1298/CT-KTT1 ngày 21/03/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đềnghị hướng dẫnvề doanh thu tính thuếGTGT, thuế TNDN của Công ty cổ phần Khoángsản và Thương mại Sao Mai. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1 khoản1, Mục I phần B 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và Điều 7Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giátính thuế của hànghóa, dịch vụ được xácđịnh cụ thể như sau:

“Đối với hàng hóa,dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đốivới hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêuthụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.”

Tại khoản 1, mụcIII, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và tại Điều 5 Thông tưsố 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 Bộ Tài chính về hướng dẫn doanh thu để tínhthu nhập chịu thuế được xác định như sau:

“Doanh thu đế tínhthu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa,tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụtrội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thuđược tiền.”

Tại Điều 21 Thôngtư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ấn định thuếđối vớitrường hợp người nộp thuế nộpthuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế như sau:

“2. Ấn định từngyếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp

Người nộp thuếtheo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định sốthuế phải nộp trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp kiểmtra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toánkhông đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác,trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phảinộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp.

b) Qua kiểm trahàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộpthuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào,bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường.

Giá giao dịchthông thường trên thị trường là giá giao dịch theo thỏa thuận khách quan giữacác bên không có quan hệ liên kết.

Cơ quan thuế cóthể tham khảo giá hàng hóa, dịch vụ do cơquan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của cácdoanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanhnghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có quy mô kinh doanh và số khách hàng lớn tạiđịa phương để xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán,giá mua và số thuế phải nộp”.

Căn cứ quy địnhtrên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định hiệnhành thì giá tính thuế GTGT, tính thuế TNDN là giá bán chưa có thuế GTGT ghitrên hóa đơn.

Trường hợp có căn cứ chứng minh giá bán ghi trênhóa đơn không theo giá giao dịch thôngthường trên thị trường (Cục thuế tham khảo giá mua, giá bán của các doanhnghiệp cùng kinh doanh mặt hàng quặng ilmenit trên địa bàn của tỉnh hoặc địabàn tỉnh lân cận để xác định giá giao dịch thông thường trên thị trường) thìCục Thuế thực hiện ấn định doanh thu theo quy định.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC -BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn