VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
Số: 3117/VPCP-QHQT
V/v: Bộ trưởng Bộ NN và PTNT đi công tác nước ngoài.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1243/BNN-HTQT ngày 06 tháng 5 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
- Đồng ý Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự Đại hội đồng FAO lần thứ 37 tổ chức tại Rome (Italya) từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 02 tháng 7 năm 2011 (không kể thời gian đi và về).
- Kinh phí cho chuyến công tác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý