BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------
V/v: Báo cáo tình hình thực tế trường, lớp mầm non dân lập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố,
- Ban phụ nữ Quân đội

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập,Vụ Giáo dục Mầm non sẽ tiến hành khảo sát thực trạng tình hình phát triển loại hình giáo dục mầm non dân lập tại các địa phương. Trên cơ sở đó làm căn cứ để xây dựng Quy chế. Để chuẩn bị cho việc khảo sát đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, báo cáo hiện trạng loại hình trường mầm non dân lập tại các tỉnh theo mẫu sau:
Tổng số trường, lớp mầm non dân lập
Số cán bộ quản lý, giáo viên mầm non dân lập
Chủ sở hữu đứng tên thành lập:
- Cộng đồng dân cư (thôn, bản, ấp, xã, phường, thị trấn)
- Tổ chức
- Cá nhân
4. Chủ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp:

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

- Cộng đồng dân cư (thôn, bản, ấp, xã, phường, thị trấn)
- Cá nhân
- Tổ chức
5. Việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với giáo viên do:
- Đại diện cộng đồng dân cư (thôn, bản, ấp, xã phưởng)
- Tổ chức, cá nhân
- Ủy ban nhân dân xã/ phường/thị trấn
- Ủy ban nhân dân huyện
- Phòng giáo dục và đào tạo
6. Nguồn kinh phí chi lương và chi thường xuyên:

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ?

- Đóng góp của phụ huynh, cộng đồng
- Hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước:
+ Ủy ban nhân dân xã/phường
+UBND huyện/thị
+UBND tỉnh/thành phố.
- Hỗ trợ của tổ chức và cá nhân
7. Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng trường, lớp, trang thiết bị:
- Cá nhân
- Tổ chức
- Cộng đồng dân cư: thôn, bản , ấp, xã, phường

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

- Hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước:
+Ủy ban nhân dân xã/phường
+UBND huyện/thị
+UBND tỉnh/thành phố
8. Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
9. Cấp có thẩm quyền nào cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục:
- Ủy ban nhân dân xã/phường
- Uỷ ban nhân dân huyện/thị
- Phòng giáo dục và đào tạo
10. Công tác quản lý cơ sở giáo dục dân lập ( do cấp nào quản lý trực tiếp, kiểm tra, đánh giá).

>> Xem thêm:  Tranh chấp sai diện tích ranh giới đã phân lô sẳn ? Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ?

Lưu ý: Báo cáo đảm bảo chính xác, ngắn gọn, trả lời trực tiếp vào các vấn đề đã định hướng ở trên, không phân tích thêm; Thời gian gửi báo cáo trước ngày 30 tháng 5 năm 2011; Địa chỉ: theo đường công văn về Vụ Giáo dục Mầm non và qua hộp thư điện tử: [email protected]; [email protected] ; ĐT: 0438684665.

Nơi nhận: - Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDMN.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Thị Hợp

>> Xem thêm:  Mua nhà khi ngôi nhà đang có tranh chấp xử lý thế nào ? Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai