1. Công văn 3118/TCT-CS phát hành hóa đơn chính sách thuế giá trị gia tăng

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3118/TCT-CS
V/v phát hành hóa đơn GTGT và chính sách thuế GTGT đối với việc bán Chứng chỉ giảm phát thải (CER)

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2010

Kính gửi:

Văn phòng điều hành Công ty ConocoPhillips (UK) Gama Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 15-2/FIN110/2010-04/58 ngày 5/4/2010 củaCông ty ConocoPhillips (UK) Gama Ltd - Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ ChíMinh về việc hướng dẫn áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%đối với việc phát hành hóa đơn GTGT bán Chứng chỉ giảm phát thải (CER), sau khicó ý kiến của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) tại công văn số 5375/DKVN-TCKTngày 18/6/2010 và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2742/BTNMT-KTTVBDKHngày 26/7/2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng đối với việc bán CER:

Tại Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 củaChính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn quy định:

“1. Đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ:

a) Khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập, giao hóađơn cho khách hàng theo quy định của Nghị định này…”

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty ConocoPhillips(UK) Gama Ltd có phát sinh doanh thu bán CER từ dự án CDM Rạng Đông thì Công typhải sử dụng hóa đơn GTGT để lập và giao cho khách hàng theo quy định.

2. Về chính sách thuế giá trị gia tăng:

- Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày3/6/2008 quy định đối tượng chịu thuế quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng chosản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừcác đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

- Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

CER không phải là một loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể, vì vậykhông thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT. Doanh thu từ chuyển nhượngCER chỉ được xác định với mục đích tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty ConocoPhillips (UK) GamaLtd được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Bộ TN&MT;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Vụ PC: Vụ CST-BTC;
- Vụ PC, DNL, KK&KTT-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

2. Công văn 2188/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 2188/TCT-CS
V/v: vướng mắc về thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011
Kính gửi: Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 699/CT-THNVDT ngày 11/5/2011 của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội về việc vướng mắc trong thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 9 và Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
“Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh
1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
2. Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), hóa đơn mẫu, tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.
Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân phát hành, tổ chức xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về phát hành hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để mọi tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức, hộ, cá nhân.”
“Điều 25. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thì nội dung thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC) và nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC) phải có tiêu chí số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…). Đây là một trong những thông tin cần thiết cơ quan Thuế làm căn cứ quản lý và xây dựng dữ liệu thông tin về hóa đơn để mọi tổ chức, cá nhân tra cứu.
Xuất phát từ đặc thù quản lý và sử dụng các loại vé hành khách, hóa đơn vận tải hành khách, Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội là:
- Đơn vị thông báo phát hành hóa đơn:
Sau mỗi lần đặt in xong, Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội lập thông báo phát hành theo mẫu 3.5 (mẫu TB 01/AC ), cột (từ số… đến số…) được ghi tổng hợp của toàn bộ vé đặt in theo từng mẫu vé (kèm theo hóa đơn mẫu khi phát hành lần đầu của mẫu hóa đơn đó), kèm theo từng đơn đặt in của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội có xác nhận của đơn vị in hóa đơn (Công ty In Đường Sắt) (Trong đơn đặt in có thể hiện đầy đủ các yếu tố như: ký hiệu, số đầu, số cuối…), cột ngày sử dụng là ngày cấp phát vé cho đơn vị sử dụng thay cho việc ghi chi tiết tiêu chí chỉ tiêu số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…).
- Đơn vị báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:
Mẫu 3.9 Phụ lục 3 - mẫu: BC 26/AC theo Quyết định số 2905/QĐ-BTC đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC và mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.9, cột (từ số… đến số…) cũng được ghi tổng hợp của các ga trong toàn Công ty kèm theo bảng kê chi tiết của từng ga.
Về kiến nghị của Công ty về việc hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai tình hình sử dụng hóa đơn, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ phát hành ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế lập các thông báo và báo cáo về hóa đơn trên các ứng dụng Hỗ trợ khai thuế (HTKT) và khai thuế qua mạng (iHTKK), các đơn vị làm theo đặc thù sẽ không được hỗ trợ trên các phần mềm này.
Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT) (2b);
- Vụ TTHT, Vụ TVQT (AC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

3. Công văn 2188/TCT-CS thông báo phát hành hóa đơn

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2188/TCT-CS
V/v vướng mắc về thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 699/CT-THNVDT ngày 11/5/2011 của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội về việc vướng mắc trong thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 và Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), hóa đơn mẫu, tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân phát hành, tổ chức xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về phát hành hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để mọi tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức, hộ, cá nhân.”

“Điều 25. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thì nội dung thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ) và nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ) phải có tiêu chí số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…). Đây là một trong những thông tin cần thiết cơ quan Thuế làm căn cứ quản lý và xây dựng dữ liệu thông tin về hóa đơn để mọi tổ chức, cá nhân tra cứu.

Xuất phát từ đặc thù quản lý và sử dụng các loại vé hành khách, hóa đơn vận tải hành khách, Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội là:

- Đơn vị thông báo phát hành hóa đơn:

Sau mỗi lần đặt in xong, Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội lập thông báo phát hành theo mẫu 3.5 (mẫu TB 01/AC ), cột (từ số… đến số…) được ghi tổng hợp của toàn bộ vé đặt in theo từng mẫu vé (kèm theo hóa đơn mẫu khi phát hành lần đầu của mẫu hóa đơn đó), kèm theo từng đơn đặt in của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội có xác nhận của đơn vị in hóa đơn (Công ty In Đường Sắt) (Trong đơn đặt in có thể hiện đầy đủ các yếu tố như: ký hiệu, số đầu, số cuối…), cột ngày sử dụng là ngày cấp phát vé cho đơn vị sử dụng thay cho việc ghi chi tiết tiêu chí chỉ tiêu số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…).

- Đơn vị báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Mẫu 3.9 Phụ lục 3 - mẫu: BC 26/AC theo Quyết định số 2905/QĐ-BTC đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC và mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.9, cột (từ số… đến số…) cũng được ghi tổng hợp của các ga trong toàn Công ty kèm theo bảng kê chi tiết của từng ga.

Về kiến nghị của Công ty về việc hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai tình hình sử dụng hóa đơn, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ phát hành ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế lập các thông báo và báo cáo về hóa đơn trên các ứng dụng Hỗ trợ khai thuế (HTKT) và khai thuế qua mạng (iHTKK), các đơn vị làm theo đặc thù sẽ không được hỗ trợ trên các phần mềm này.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT) (2b);
- Vụ TTHT, Vụ TVQT (AC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

4. Công văn 8725/CT-TTHT 2013 thông báo phát hành hóa đơn hoá đơn mẫu Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 8725/CT-TTHT
V/v : Hóa đơn chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Văn Phòng Đệ Nhất
Địa chỉ : 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Mã số thuế : 0304093013

Trả lời văn thư số 008/CV-13 ngày 14/10/2013 củaCông ty về niêm yết thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu, Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phảiđược gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổchức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10)ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoáđơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bánhàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

…”

Căn cứ hướng dẫn trên, thông báo phát hành hóa đơnvà hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn đểbán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Việc Công ty đềnghị được thực hiện niêm yết thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu của cácCông ty thuê văn phòng bằng hình thức scan và sao lưu vào máy vi tính đặt ở khuvực công cộng của tòa nhà là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
2690-264511/13 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

5. Quyết định 936/QĐ-CT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình quản lý thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------------
Số: 936/QĐ-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
QUA MẠNG INTERNET TẠI CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính về việcquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
Căn cứ Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế;
Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ tờ trình về quy trình nhận thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet ngày 26/3/2012 của phòng Quản lý ấn chỉ;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng: Tổ chức cán bộ, Hành chính - Lưu trữ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BLĐ Cục Thuế;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: HC-LT, TCCB.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn
QUY TRÌNH
QUẢN LÝ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN QUA MẠNG INTERNET TẠI CỤC THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-CT ngày 30 tháng 3 năm 2012
của Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích
Phục vụ công tác quản lý về hóa đơn khi người nộp thuế gửi thông báo phát hành hóa đơn qua Internet đến cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.
Kiểm soát người nộp thuế đã đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet thực hiện các thủ tục hành chính về thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet.
Giám sát được công chức thuế, cơ quan thuế thực thi nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định về quản lý phát hành hóa đơn của Người nộp thuế đã thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Quy trình này áp dụng đối với việc tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế đã đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet có sử dụng dịch vụ T-VAN.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế đã đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet.
2. Người nộp thuế đã đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
1. Lãnh đạo phụ trách là Trưởng phòng Quản lý ấn chỉ hoặc Lãnh đạo Chi cục Thuế do Chi cục trưởng phân công bằng văn bản.
2. Công chức thuế phụ trách là công chức thuộc Phòng quản lý ấn chỉ Cục Thuế hoặc là công chức Đội Quản lý Ấn chỉ thuộc Chi cục Thuế.
Chương 2.
NỘI DUNG QUY TRÌNH
Điều 5. Tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn
Phần mềm quản lý thông báo phát hành hóa đơn tự động nhận thông báo phát hành hóa đơn do người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế qua mạng Internet theo mẫu TB 01/AC kèm theo: bản scan mẫu hóa đơn, quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in (nếu có).
Điều 6. Trách nhiệm của công chức thuế trong tiếp nhận, xử lý thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet.
1. Kiểm tra về trạng thái của mã số thuế; chữ ký số do người nộp thuế cung cấp trên công cụ hỗ trợ khai thác thông tin;
2. Kiểm tra nội dung thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.
a) Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn đúng quy định, công chức thuế phụ trách thực hiện:
- Chuyển nội dung thông báo phát hành vào phần mềm ứng dụng NTK;
- Vào phần mềm ứng dụng NTK nhận dữ liệu thông báo phát hành hóa đơn;
- Vào phần mềm ứng dụng quản lý ấn chỉ (QLAC) gửi thông báo phát hành hóa đơn về Tổng cục Thuế.
- Kiểm tra kết quả phản hồi của Tổng cục Thuế vào ngày hôm sau trên phần mềm ứng dụng QLAC, mục tra cứu thông báo phát hành hóa đơn.
- Dùng chữ ký số cá nhân đã được phân quyền để xác nhận và gửi thông báo về việc xác nhận đã nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet đến người nộp thuế (Mẫu số: 09/TB-PHĐT ).
- In thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế để lưu trữ theo quy định.
b) Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn không đúng quy định (thông báo phát hành hóa đơn chưa đúng mẫu; mẫu hóa đơn phát hành kèm theo chưa đủ các tiêu chí quy định; trùng số; trùng ký hiệu; mã số thuế không đúng; chữ ký số không đúng của người có trách nhiệm; tổ chức, cá nhân người nộp thuế thuộc diện tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn, bỏ trốn, mất tích…):
- Trong thời hạn 02 ngày (hai ngày) làm việc, công chức thuế phụ trách phải dự thảo thông báo về việc phát hành hóa đơn không đúng quy định (Mẫu số: 09a/TB-PHĐT) chuyển công chức lãnh đạo phụ trách xem xét.
- Công chức lãnh đạo phụ trách chấp thuận nội dung thông báo, dùng chữ ký số xác nhận và gửi thông báo về việc phát hành hóa đơn không đúng quy định qua mạng Internet đến người nộp thuế.
Chương 3.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
1. Phòng Quản lý Ấn chỉ; Đội Quản lý Ấn chỉ Chi cục Thuế tiếp nhận, xử lý, trả lời người nộp thuế kết quả thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet theo quy trình này. Báo cáo kết quả định kỳ theo mẫu đính kèm.
Cập nhật kịp thời các quyết định “Đình chỉ sử dụng hóa đơn” do đơn vị phát hành vào phần mềm ứng dụng quản lý ấn chỉ (QLAC) tại chức năng “Xác minh - Kiểm tra”.
2. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ; Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ Chi cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế thực hiện gửi thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet.
3. Trung tâm Tích hợp và lưu trữ thông tin người nộp thuế; Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học Chi cục Thuế cập nhật kịp thời thông tin người nộp thuế đang hoạt động, bỏ trốn, mất tích … phục vụ kiểm tra trạng thái mã số thuế của người nộp thuế.
4. Phòng Tin học duy trì hệ thống mạng ổn định; tạo công cụ hỗ trợ, hướng dẫn vận hành trong việc khai thác thông tin người nộp thuế phục vụ thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet.
5. Phòng Kiểm tra thuế; Đội Kiểm tra thuế giám sát, theo dõi tình trạng người nộp thuế để thông báo đến Trung tâm Tích hợp thông tin người nộp thuế; Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học phục vụ cập nhật, điều chỉnh kịp thời trạng thái của mã số thuế của người nộp thuế.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế để nghiên cứu báo cáo Cục trưởng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.