BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 312/TCHQ-KTTT
V/v Truy thu thuế NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Esprinta Việt Nam
 (đường số 12, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 0708/CV-ESP ngày 10/12/2008 của Công tyTNHH Esprinta Việt Nam về việc thu thuế mặt hàng "dây, cáp điện" củaCục Hải quan Bình Dương. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Danh mụcvật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì:

Mặt hàng "dây, cáp điện" thuộc Danh mục vật tư xâydựng trong nước đã sản xuất được nên không thuộc đối tượng miễn thuế theo quyđịnh.

Đề nghị Công ty TNHH Esprinta Việt Nam nộp đầy đủ số tiềnthuế theo đúng quy định

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Esprinta ViệtNam biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn