BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 312/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Dương
- Công ty TNHH White Feathers International.
(Đ/c: LI-CV DA3-NA7 Khu CN Mỹ Phước II, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số01- 12/CV /25.12.2012 ngày 25/12/2012 của Công ty TNHH White FeathersInternational đề nghị hướng dẫn vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT đối với chứng từnộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 7 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế Giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CPngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định điều kiện khấu trừ thuếGTGT: "7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấutrừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùnghay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuếGTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì đượckê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6(sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tạiđiểm b khoản này.

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai sót về sốthuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu (kể cả số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩucó chứng từ nộp thuế trước ngày 01/3/2012), số thuế GTGT đầu vào đang tronggiai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì được kê khai, khấu trừ bổ sung theoquy định của pháp luật về quản lý thuế".

Theo trình bày tại công văn số 01-12/CV /25.12.2012ngày 25/12/2012 của Công ty TNHH White Feathers International: Năm 2010, Côngty TNHH White Feathers International có nhập khẩu máy cắt da với 03 tờ khai nhậpkhẩu số 783, 784 ngày 25/3/2010 và tờ khai số 932 ngày 5/4/2010. Số thuế GTGTphát sinh liên quan đến 03 tờ khai nhập khẩu trên đã nộp vào Ngân sách Nhà nướcngày 21/4/2010.

Tháng 11/2011, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ra Quyếtđịnh thanh tra thuế tại Công ty TNHH White Feathers International. Trước vàtrong suốt thời gian Cục thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế của các năm2011 trở về trước không phát hiện số thuế GTGT của 03 tờ khai nhập khẩu số 783,784 và 932 chưa được kê khai khấu trừ, chưa được ghi nhận vào sổ sách. Công tyTNHH White Feathers International tự phát hiện và thực hiện kê khai thuế và ghinhận vào sổ sách kế toán của năm 2012.

Ngày 5/12/2012, Tổng cục Thuế đã có giấy mời số 265/GM-TCT mời Cục thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH White FeathersInternational, các Vụ của Bộ Tài chính, các Vụ của Tổng cục Thuế họp bàn về việckhấu trừ thuế GTGT đối với chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đã quá hạn vàchính sách thuế áp dụng đối với chi phí đào tạo của Công ty TNHH White FeathersInternational (cuộc họp ngày 10/12/2002).

Căn cứ trình bày tại công văn số01-12/CV /25.12.2012 ngày 25/12/2012 của Công ty TNHH White FeathersInternational, căn cứ nội dung cuộc họp ngày 10/12/2012 và ý kiến của Cục thuếtỉnh Bình Dương tại cuộc họp ngày 10/12/2012, Tổng cục Thuế đồng ý với ý kiến củadoanh nghiệp và Cục thuế tỉnh Bình Dương và giao Cục thuế kiểm tra làm rõ: nếuCông ty TNHH White Feathers International đã nộp tiền thuế GTGT khâu nhập khẩuvào Ngân sách nhà nước của 03 tờ khai nhập khẩu số 783, 784 và 932 (theo chứngtừ nộp thuế vào Ngân sách và Cục thuế đối chiếu tại Kho bạc để xác định thực tế)thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chứng từ đã thực nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dươngvà Công ty TNHH White Feathers International được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn