BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 312/TCT-KK
V/v rà soát các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã rà soát, tổng hợpkhoản thu từ “thu tiền cấp quyền khai thác khoángsản”. Tuy nhiên, khi rà soát số liệu (do Kho bạc Nhà nước cung cấp), Tổng cụcThuế phát hiện có một số khoản thu tiền cấpquyền khai thác khoáng sản được tổng hợplên báo cáo chưa theo đúng mã chương.

Tại Điểm 1, Điều 12, Chương II Nghịđịnh số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phươngpháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoángsản quy định:

“Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp70% cho ngân sách trung ương, 30% cho ngân sách địa phương, đối với Giấy phép do Trung ương cấp; 100% chongân sách địa phương, đối với Giấy phépdo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp".

Ngày11/12/2014, Kho bạc Nhà nước đã có tờ trình Bộ số 394/TTr-KBNN về việc xử lý vướngmắc trong việc hạch toán và điều tiết một số khoản thu phạt, tịch thu; phí, lệphí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Tại Điểm 3 của Tờ trình, Kho bạc Nhà nước đã trình Bộ phương án xử lý hạch toánkhoản thu tiền cấp quyền khai thác khoángsản (đã có ý kiến thống nhất của Vụ NSNN) như sau:

(1) Đối với trường hợp giấy phép do Trung ương cấp(Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Tổngcục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làđơn vị thực hiện cấp phép), khi đơn vị được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cấpgiấy phép và nộp tiền vào NSNN, sẽ được hạch toán theo mã Chương 026 - Bộ Tàinguyên và Môi trường (mã Chương trung ương), thực hiện điều tiết NSTW 70%, NSĐP30%.

(2) Đối với trường hợp giấy phép do UBND cấp tỉnhcấp (Giao Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện) khi đơn vị được Sở Tài nguyênvà môi trường thực hiện cấp phép và nộp tiền vào NSNN, sẽ được hạch toán theomã Chương 426 - Sở Tài nguyên và Môi trường (mã Chương địa phương), thực hiệnđiều tiết NSĐP 100%.

Căn cứ các nội dung nêu trên, đề nghị Cục thuế cáctỉnh, thành phố theo dõi, rà soát và phối hợpvới KBNN đồng cấp để hạch toán các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng mã chương theo quy định.Khi phát hiện sai sót, cơ quan Thuế lập “Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN” theomẫu C1- 07/NS (Ban hành kèm theo quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của BộTài chính) gửi KBNN đồng cấp để điều chỉnh. Đối với các khoản thu tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản nộp trong năm 2014đã hạch toán sai mã chương, cơ quan thuế lập văn bản đề nghị KBNN đồng cấp điềuchỉnh trước ngày 31/01/2015.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thựchiện, hướng dẫn người nộp thuế và các đơn vị hạch toán theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổngcục Thuế (Vụ Kê khai & Kế toán thuế) để được hướng dẫn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC (để báo cáo);
- Vụ NSNN, KBNN (để phối hợp)
- Vụ Dự toán thu thuế (để biết);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí