THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 312/TTg-QHQT
V/v gia hạn rút vốn vay AFD cho Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1977/BTC-QLN ngày23 tháng 2 năm 2009) về việc gia hạn rút vốn khoản vay của Cơ quan Phát triểnPháp (AFD) cho Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Chươngtrình SME), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý gia hạn rút vốn vay AFD đối với Chương trình hỗ trợphát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến ngày 30 tháng 6 năm 2009.

2. Giao Bộ Tài chính ký văn bản bổ sung Thỏa ước mở tín dụngvới AFD về việc gia hạn rút vốn nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
các Vụ: TH, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).18

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng