BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3120/BTP-PBGDPL
V/v: hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tiếp cận pháp luật

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 27/6/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4793/VPCP-PLthông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừngđánh giátiếp cận pháp luật theo Quyết địnhsố 09/2013/QĐ-TTg ngày24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ banhành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luậtcủa người dân tại cơ sở (các nội dung khác củaQuyết định số 09/2013/QĐ-TTg vẫn tiếp tụctriển khai thi hành) và tổchức làm thử việc đánh giá tại các tỉnh: Qung Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh. ĐQuyết định số 09/2013/QĐ- TTg và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện thống nht, đồng bộ trên phạm vi cả nước, BộTư pháp hướngdẫn cụ th như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụvà quyền hạn của mình tiếp tục chỉđạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 3 Điều 12 của Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật củangười dân tại cơ sở ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 09/2013/QĐ-TTg (sau đây gọi tt là Quyđịnh); chỉ đạo các cơquan chuyên môn thuộc phạm vi quản lý các tỉnh QungBình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau thành phốHồ Chí Minh phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai làm thửviệc đánhgiá, công nhận, biu dương, khen thưởng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theođiểm 2 Công vănsố 4793/VPCP-PL .

2.y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Khoản 4, Khoản 5, Khoản6 Điều 12 của Quy định và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 7730/BTP- PBGDPL ngày18/11/2013 về việc triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg vềchuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở(trừ điểm 4 và điểm 5); đồng thời chỉđạo, hướngdẫn việc xây dựng dựtoán ngân sách nhà nước thựchiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015 địa phương theo điểm 1 Công văn số 2961/BTP-PBGDPL ngày03/7/2014 của Bộ Tư phápvề xây dựng dựtoán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cậnpháp luật của người dân tại cơ sở và hòagiải ở cơ sở năm 2015.

3. Ủy ban nhân dân các tnh QungBình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau và thành phốH Chí Minh, nơi được lựa chọn triểnkhai làm thử việc đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng 03cấp đạt chuẩntiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo điểm2 Côngvăn số 4793/VPCP-PL khn trương triển khai thực hiện các công việc sau đây:

a) Tổ chức quán triệt, tập hunnghiệp vụ, quy trình đánh giá tiếp cận pháp luật cho các cán bộ, công chức đượcgiao thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật địa phương bnghình thức thích hợp trên cơ sở tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp. Việctập hun hoàn thành xong trước ngày15/8/2014 (Bộ Tư pháp s hỗtrợ về báo cáo viên nếuđịa phương có nhu cầu).

b) Thành lập Hội đồng đánh giátiếp cận pháp luật ở cấp tỉnh và chỉ đạo thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cậnpháp luật cấp huyện, cấp xã (ngay sau khi cóhướng dẫn của Bộ Tư pháp).

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cấphuyện tổ chức đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy trình tạiKhoản 3, Khoản 4 Điều 7 và Khon 2Điều 8 của Quy định; tổ chức đánh giá, cấp Giấy chứng nhận các xã, phường, thịtrấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luậttheo quy trình nêu tại Khoản 5 Điều 7 và Khoản 3 Điều 8 của Quy định và hướng dẫnvề nghiệp vụ đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của BộTư pháp.

Việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) kể từ01/9/2014 và kết thúc trước ngày 20/11/2014. Thời điểm đánh giá tính từ01/7/2013 đến hết 30/6/2014. Hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật của y ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2014.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương (trừ 5 tỉnh, thành phố được lựa chọn làm thử) báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số09/2013/QĐ-TTg năm 2014 cùng vớibáo cáo chung về công tácphổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Ph biến, giáo dục pháp luật). Nội dungbáo cáo cần nêu rõ các hoạt động đã được thực hiện đểtriển khai thi hành Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg vàkiến nghị, đề xuất cụ thể các giải phápđể triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng địaphương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Báo cáo của địa phương cần nêu rõ nhữngkhó khăn, vướng mc, bất cập, nhữngvấn đề mới phát sinh, nhất là tính khả thi của các ch tiêu, tiêu chí; các giải pháp ci thiện điều kiện tiếp cận pháp luật tại địa phương; sáng kiến,kinh nghiệm trong xây dựng địa phương tiếp cận pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Thái Bình, Qung Bình, Cà Mau và thành phố HChí Minh có báo cáo riêng về kết quảthực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg năm 2014 vàkết quảlàm thử theo Công văn số 4793/VPCP-PL theo các nội dungnêu tại điểm 4 Công văn này; đồng thời báo cáo cụ th về Hội đngđánh giá tiếp cận pháp luật và việc thực hiện quy trình đánh giá, công nhận đạtchuẩn tiếp cận pháp luật địaphương, trong đó tập trung vào các nội dung sau đây:

- Kết quả đánh giá cụ thể địa phương đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (xã, phường; quận, huyện);

- Kết quả tự đánh giá địaphương đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp mình.

- Tính hợp lý, khả thi, hiệu qu của việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 3cấp cũng như về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng trên thực tiễn.

- Đánh giá về tính khả thi, thuận lợi hoặc không phù hợp, bất cập, vướng mắc về quy trình đánh giá; thời hạn đánh giá; các ch tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật (về khả năng thống kê, cập nhật thông tin, số liệu củatừng chỉ tiêu phục vụ chấm điểm; tính phù hợp của các chỉtiêu, tiêu chí, thực tếtriển khai thực hiện các chtiêu, tiêu chí ở cấp xã...); nguồn lực bảo đảm thực hiện, bao gm đội ngũ cán bộ thực hiện theo dõi, chấm điểm, đánh giá đạt chuẩntiếp cận pháp luật, kinhphí và các điều kiện bảođảm khác.

Căn cứ vào hướng dẫn trên đây, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặcvấn đ mới phát sinh, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phn ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (qua Vụ Ph biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 04.62739469) để được hướng dẫn,tháo gỡ kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cục Trợ giúp pháp lý; (để phối hợp)
- Cục Công tác phía Nam; (để phối hợp)
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền