BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3121 TCT/NV2
V/v Nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Công ty xây dựng công trình giao thông 810
- Cục thuế tỉnh Sơn La
- Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 486/TCKT ngày 02tháng 8 năm 2003 của Công ty xây dựng công trình giao thông 810 về việc nộp 1%thuế GTGT công trình XDCB, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục II phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính đã quy định “Trường hợp các cơ sởxây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có từ cách pháp nhânnhư: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trìnhở địa phương khác (tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cơ sở trụ sở chínhkhông kê khai xác định được thuế GTGT đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp theoquy định thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thuvà thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trìnhtheo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa cóthuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGTtheo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính”.

Theo đó, trường hợp Công ty xây dựngcông trình Giao thông 810 có trụ sở chính tại Hà Nội trúng thầu và tổ chức đơnvị phụ thuộc thi công công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Km 297 - Km311 thuộc địa bản tỉnh Sơn La tì đơn vị phải kê khai và nộp thuế GTGT tại Cụcthuế Sơn La theo tỉ lệ 1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình;số thuế GTGT nộp tại Cục thuế Sơn La được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Côngty kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ với Cục thuế Hà Nội.

Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục thuếtỉnh Sơn La hướng dẫn Công ty xây dựng công trình giao thông 819 kê khai, nộpthuế và quyết toán thuế GTGT theo hướng dẫn nêu trên.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc