BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3122 TM/ĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Được sử uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ ( văn bản số 101/CP-CN ngày 24/1/2003) và sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 417/GTVT-PCVT ngày 11/2/2003), Bộ Thương mại đã có Quyết định số 0148/QĐ-BTM ngày 14/02/2003 cho phép Tổng công ty xăng dầu Việt Nam mua tàu chở dầu trọng tải 35.000 DWT đóng tại Nhật Bản với số tiền là 20.673.000 USD (tương đương 324.450 triệu đồng Việt Nam), được vay ngoại tệ tại Ngân hàng công thương Việt Nam với lãi suất Sibor + 1,95%/năm (tương đương 3,24%/ năm tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng).

Việc đầu tư nói trên đã tạo điều kiện cho đội tàu biển Việt Nam đủ năng lực cạnh tranh với tàu biển của các công ty nước ngoài, song do vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, (10 năm), lãi suất vay ngân hàng cao ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Để giảm bớt khó khăn về tài chính trong việc đưa tàu dầu nói trên vào khai thác, Bộ Thương mại đề nghị Quỹ hỗ trợ phát triển xem xét và có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ cho phép Dự án đầu tư mua tàu dầu 35.000 DWT nói trên, được hưởng ưu đãi đầu tư như sau:

- Được hưởng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

- Được hưởng ưu đãi về thuế suất thu nhập doanh nghiệp 25%.

- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 01 năm và được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 04 năm tiếp theo.

Kính đề nghị Quỹ hỗ trợ phát triển quan tâm giải quyết./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính