TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3123/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

Kínhgửi: Công ty CP Hiệp Phát
Địa chỉ: 51/13 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0300688732

Trả lời văn thư số 0303/2016/CV-HP ngày 07/03/2016 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Điểm c.4 Khoản 3 Điều 16 quyđịnh trường hợp thanh toán được coi là thanh toán qua ngân hàng:

“Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuấtkhẩu thanh toán bằng hàng là trường hợp xuất khẩu hàng hóa (kể cả gia công hànghóa xuất khẩu), dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi tắt là phía nướcngoài) nhưng việc thanh toán giữa doanh nghiệp Việt Nam và phía nước ngoài bằnghình thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, tiền công gia cônghàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanhtoán bằng hàng phải có thêm thủ tục hồ sơ như sau:

- Phương thức thanh toán đối vớihàng xuất khẩu bằng hàng phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

- Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụcủa phía nước ngoài.

- Tờ khai hải quan về hàng hóa nhậpkhẩu thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

- Văn bản xác nhận với phía nướcngoài về việc số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vớihàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

- Trường hợp sau khi thanh toán bùtrừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhậpkhẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng.Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo hướng dẫn tại khoản này.”

+ Tại Điểm d.2 Khoản 3 Điều 16 quyđịnh về các trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàngđược khấu trừ, hoàn thuế:

“Đối với trường hợp hàng hóa xuấtkhẩu không đảm bảo chất lượng phải tiêu hủy, cơ sở xuất khẩu hàng hóa phải cóvăn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng biên bản tiêu hủy (hoặc giấy tờ xácnhận việc tiêu hủy) hàng hóa ở nước ngoài của cơ quan thực hiện tiêu hủy (01bản sao), kèm chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với chi phí tiêu hủy thuộctrách nhiệm chi trả của cơ sở xuất khẩu hàng hóa hoặc kèm giấy tờ chứng minhchi phí tiêu hủy thuộc trách nhiệm của người mua hoặc bên thứ ba (01 bản sao).

Trường hợp người nhập khẩu hàng hóaphải đứng ra làm thủ tục tiêu hủy tại nước ngoài thì biên bản tiêu hủy (hoặcgiấy tờ xác nhận việc tiêu hủy) ghi tên người nhập khẩu hàng hóa.”

Trường hợp lô hàng nước sơ ri côđặc của Công ty xuất khẩu không đảm bảo chất lượng phải tiêu hủy, về nguyên tắcCông ty phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng biên bản tiêu hủy(hoặc giấy tờ xác nhận việc tiêu hủy) hàng hóa ở nước ngoài của cơ quan tiêuhủy (1 bản sao), kèm chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với chi phí tiêu hủythuộc trách nhiệm chi trả của Công ty thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào củahàng hóa xuất khẩu.

Theo trình bày khách hàng đã trảtiền hàng qua ngân hàng cho lô hàng trên và thanh toán thay cho Công ty chi phítiêu hủy (khách hàng đứng ra làm thủ tục tiêu hủy, Công ty chịu chi phí) nênCông ty phải hoàn trả lại 2 khoản này cho khách hàng, đồng thời khách hàng cónhập khẩu một lô nước mãng cầu ép, nay hai bên thực hiện thanh toán bù trừ côngnợ, nếu tại hợp đồng xuất khẩu mãng cầu ép có thỏa thuận cụ thể việc thanh toánbù trừ trên, số tiền phải hoàn trả còn lại được Công ty thanh toán qua ngânhàng cho khách hàng, có chứng từ thanh toán, có văn bản xác nhận với khách hàngvề việc số tiền thanh toán bù trừ thì việc thanh toán bù trừ này được coi là thanhtoán qua ngân hàng.

Cục Thuế TP thông báo để Công tybiết


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế “để báo cáo”;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga