BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3123/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2006

Kính gửi:Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1914/CHQ-NV ngày 15/6/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu về việc xácđịnh mặt hàng trong nước đã sản xuất được theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKHcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý cơ quan nhưsau:

1- Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP)có làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng hoá chất, dung môi cho hoạt động thăm dò dầukhí và chất phụ gia Xi măng Magne Plus;

Mặt hàng hoá chất dung môi cho hoạt động thăm dòdầu khí, theo kết quả giám định là "chất hoạt động bề mặt hữu cơ".

Mặt hàng chất phụ gia Xi măng Magne Plus theokết quả giám định "Xi măng dùng cho nhiều ngành công nghiệp"'

2- Theo quy định tại điểm 9 và điểm 28, Danh mụcvật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò phát triển mỏ dầu khí trong nước đãsản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì các mặt hàng "Xi măng P300, Xi măng nónggiếng khoan, Xi măng Class G"; Mặt hàng hoá phẩm khoan khác có ký hiệu quycách mô tả đặc tính kỹ thuật là "Chất hoạt tính bề mặt" là mặt hàngtrong nước đã sản xuất được không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.Theo ý kiến của doanh nghiệp thì các mặt hàng Công ty nhập khẩu, Chất hoạt độngbề mặt và Chất hoạt tính bề mặt là hai khái niệm khác nhau và mặt hàng chất phụgia Xi măng Magne Plus có đặc tính hoá học là Xi măng có thể hoà tan trong axitbao gồm hợp chất của Magnesium và Calum, công dụng của sản phẩm là dùng trongviệc chống mất tuần hoàn dung dịch giếng khoan không phải là các mặt hàng nêutrên như quy định tại điểm 9 và điểm 28, của các Danh mục mặt hàng trong nướcđã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kếhoạch và Đầu tư và doanh nghiệp khẳng định các mặt hàng trên hiện nay Việt Namchưa sản xuất được.

Để có cơ sở xử lý vấn đề trên được chính xác,đúng quy định, đề nghị quý cơ quan xác định các mặt hàng Doanh nghiệp nhập khẩunêu trên có thuộc mặt hàng quy định tại điểm 9 và điểm 28 Danh mục vật tư phụcvụ hoạt động tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ dầu khí trong nước đã sản xuất đượcban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An