BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3123 TCT/NV5
V/v chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị TP. Hồ Chí Minh
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 504 CV-NCĐT ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với dự án nâng cấp đô thị Việt Nam là dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Nhật bản, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3 tháng 5 năm 2002 của Bộ Tài chính thì:

- Trường hợp chủ dự án ODA không hoàn lại ký hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bao gồm thuế GTGT thì chủ dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA.

- Trường hợp chủ dự án không hoàn lại ký hợp đồng với nhà thầu chính (không phân biệt là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp), để xây lắp chương trình hoặc cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các chủ dự án ODA không hoàn lại không bao gồm thuế GTGT thì nhà thầu chính không phải tính thuế GTGT đầu ra được hoàn lại thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ dùng để xây lắp công trình hoặc sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho chủ dự án ODA không hoàn lại.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

- Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với chủ dự án ODA không hoàn lại để xây lắp công trình, cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các dự án ODA không hoàn lại nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6 tháng 8 năm 1999 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC .

- Trường hợp điều ước quốc tế hoặc Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có quy định khác về việc nộp thuế TNDN của các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì việc nộp thuế TNDN thực hiện theo các điều ước đã ký.

- Thủ tục đăng ký, kê khai nộp thuế của nhà thầu nước ngoài được thực hiện như hướng dẫn tại mục II, phần B và mục II, phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC nói trên.

Tổng cục thuế thông báo để Ban quản lý dj án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến