ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3123/TNMT-QLSDĐ
Về hủy bỏ, chấm dứt không gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Nam;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Căn cứ Nghị Quyết 16/2012/NQ-HĐND ngày 5 tháng 10 năm2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác lập, tổ chức thực hiện và quảnlý quy hoạch đô thị và Kế hoạch số 5100/KH-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2012 của Ủyban nhân dân thành phố về giải quyết một số vấn đề cấp bách cần khắc phục theotinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI;

Căn cứ Công văn số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26 tháng 10năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương và giải pháp xử lý các dựán chậm triển khai trên địa bàn thành phố, trong đó Ủy ban nhân dân thành phốkhông gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đối với các dự án có tỷ lệ bồi thường,giải tỏa chậm, đạt dưới 50% diện tích đất của dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dânthành phố về giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, để công khai danh mục hủybỏ văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư, nêu tại Thông báo số 243/TB-VP ngày 11tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong thời gian qua, Tổ Công tác (thành lập theo Quyếtđịnh số 361/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) đãlàm việc với các quận, huyện (2, 7, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Bình Chánh,Nhà Bè, Thủ Đức, là các quận, huyện có nhiều dự án có thể phát sinh dự án chậmtiến độ) và các Chủ đầu tư dự án chậm tiến độ, để xem xét xử lý dự án theo đúngchỉ đạo.

Trên cơ sở rà soát lại tiến độ thực hiện dự án, SởTài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, lập danh mục các dự án được chấp thuận địađiểm đầu tư có tiến độ đầu tư chậm (có tỷ lệ thoả thuận bồi thường, giải toả đạtdưới 50% diện tích đất dự án) đối với 77 dự án, diện tích 959ha0306, trong đó:

+ 58 dự án nhà ở với diện tích 771ha8470.

+ 11 dự án sản xuất kinh doanh với diện tích39ha7714.

+ 8 dự án phúc lợi công cộng với diện tích 147ha4122.

Trong đó có 20 dự án thuộc khu Nam do Ban Quản lý KhuNam quản lý, với diện tích 285ha4711 đất.

(cụ thể theo danh sách đính kèm)

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực thành uỷ và Ủy bannhân dân thành phố về chấm dứt, không gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầutư dự án chậm đầu tư trên địa bàn thành phố đối với các dư án nêu trên (theodanh sách đính kèm). Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển danh sách các dự án chấmdứt, không gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm do chậm đầu tư (có tỷ lệ thoảthuận bồi thường, giải toả đạt dưới 50% diện tích đất dự án) đến Ban Quản lýKhu Nam và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để tiến hành thực hiện công bố côngkhai theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2531/TNMT-QLSDĐ ngày 6 tháng 5 năm 2013 để tổ chức, cá nhân biết và giám sát; đồngthời đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết quyền lợi của người sử dụngđất thuộc các dự án theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND thành phố (để b/c);
- UBND thành phố;
- Thành viên Tổ Công tác (QĐ 361/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND TP);
- Lưu VP, P.QLSDĐ (02b).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoài Nam

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3123/TNMT-QLSDĐ năm 2013 hủy bỏ chấm dứt chấp thuận địa điểm đầu tư dự ánCông văn 3123/TNMT-QLSDĐ năm 2013 hủy bỏ chấm dứt chấp thuận địa điểm đầu tư dự ánCông văn 3123/TNMT-QLSDĐ năm 2013 hủy bỏ chấm dứt chấp thuận địa điểm đầu tư dự ánCông văn 3123/TNMT-QLSDĐ năm 2013 hủy bỏ chấm dứt chấp thuận địa điểm đầu tư dự án