BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3123TCHQ/KTTT
V/v Hoàn thuế VAT đã nộp

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5785 Tổng Cục thuế/TCT ngày 3/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hoàn lại số thuế Giá trị gia tăng đã nộp tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục IV phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/2/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT về việc xử lý điều chỉnh giảm thuế (hoàn thuế) giá trị gia tăng.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ văn bản nêu trên và các quy định hiện hành xác nhận số thuế GTGT mà Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Tp. Hồ Chí Minh xin được hoàn, và hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh xem xét ra quyết định hoàn thuế cho đơn vị.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn xử lý hoàn lại tiền thừa cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Tp. Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện có vướng mặc báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn tiếp.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức