BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3123 TCT/NV6
V/v chính sách thuế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2001

Kính gửi:

Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông
(45 Lê Duẩn - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 385/BCVT .SG ngày 16/07/2001của Công ty đề nghị hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với dịch vụ điện thoại VoIPquốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thuế giá trị gia tăng

Tại điểm 1 Mục I Thông tư số 164/1998/TT-BTCngày 17/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với hoạtđộng dịch vụ bưu chính viễn thông quy định: “Dịch vụ bưu chính viễn thông quốctế được thực hiện tại Việt Nam” thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Tại điểm 2 Mục I Thông tư nêu trên quy định:“Dịch vụ bưu chính viễn thông quốc tế được thực hiện từ nước ngoài vào ViệtNam” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thựchiện dịch vụ điện thoại quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài (chiều ra) theo giáquy định thì Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10% đối với toànbộ số tiền cước dịch vụ chiều ra mà Công ty được hưởng.

Số tiền cước dịch vụ chiều vào Công ty đượchưởng từ việc thực hiện dịch vụ điện thoại quốc tế từ nước ngoài vào Việt Nam(chiều vào - chuyển từ cổng quốc tế vào Việt Nam) không thuộc diện chịu thuếGTGT.

2/ Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/05/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Số tiền cước dịch vụ chiều ra khi thực hiệndịch vụ bưu chính viễn thông quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài và tiền cướcdịch vụ chiều vào khi thực hiện dịch vụ điện thoại từ nước ngoài vào Việt Nam,Công ty phải hạch toán vào thu nhập chịu thuế để kê khai nộp thuế TNDN.

- Tiền trả cho đối tác nước ngoài để thực hiệntruyền tải cuộc gọi từ cổng quốc tế đến người nghe bên nước ngoài nếu có chứngtừ hợp lệ được tính vào chi phí hợp lệ để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết vàthực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế