BỘ TÀI CHÍNH

-----------------

Số: 3124/BTC-TCT

V/v: Quyết toán thuế TNCN năm 2009

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế, đơn vị chi trả và cá nhân nộp thuế về khả năng chậm nộp hồ sơ khai quyết toán của đơn vị chi trả và cá nhân thuộc đối tượng phải quyêt toán thuế. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp hồ sơ quyêt toán của đơn vị chi trả và cá nhân chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Ngày 5/2/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN, trong đó có sửa đổi mẫu biểu kê khai thuế TNCN, giảm khoảng 30% thủ tục hành chính so với Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 nên nhiều đơn vị và cá nhân chưa kịp nắm bắt được qui định mới. Năm 2009 là năm đầu tiên triển khai thực hiện quyết toán thuế theo Luật thuế TNCN và nộp hồ sơ quyết toán thuế qua mạng. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chi trả thu nhập và các cá nhân có thể thực hiện tốt được việc kê khai quyết toán thuế TNCN, đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các đơn vị chi trả và cá nhân được phép nộp hồ sơ quyết toán thuế đến hết ngày 31/5/2010.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế

- Đại diện VPTCT tại TP.HCM

- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN (2b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

(Đã ký)

Đặng Hạnh Thu