TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3124/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH UNICITY Việt Nam
(Địa chỉ: Số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, NamTừ Liêm, Hà Nội, MST: 0105931912)

Trả lời công văn số 08/2014/UV ngày 31/12/2014 của Công ty hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy địnhvề việc sáp nhập doanh nghiệp:

Điều 153. Sáp nhậpdoanh nghiệp

1. Một hoặc một số công ty cùng loại(sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) th sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bng cách chuyn toàn bộ tài sản, quyn, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sangcông ty nhận sáp nhập, đng thời chấm dứt sự tn tại của công ty bị sáp nhập.

2. Thủ tục sáp nhập công ty được quy địnhnhư sau:

a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồngsáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phi có các nội dung chủ yếu vềtên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chínhcủa công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiệnsáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhậpthành phần vốn góp, c phần, trái phiếu của công ty nhậnsáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

….

c) Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công tynhận sáp nhập được hưởng các quyn và lợi ích hợp pháp, chịu tráchnhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao độngvà nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập... ”

Căn cứ Luật Kế toánsố 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa ViệtNam.

+ Tại Điều 13 quy định về kỳ kế toán:

“1. Kỳ kế toán gm kỳ kế toánnăm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn k kế toán năm mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quýnày đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết;

b) K kế toán quý là ba tháng,tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ny cui cùng của tháng cuối quý;

c) Kỳ kế toán tháng là một tháng, tínhtừ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

3. Đơn vị kế toán khi chia, tách, hợp nhất, sápnhập, chuyểnđổi hình thức sở hữu, giải th, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ đu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toánquý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này đến hết ngày trước ngàyghi trên quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải th, chấm dứt hoạt động; hoặc phá sản đơn vị kế toán có hiệulực. "

+ Tại Điều 45 quy định về công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán:

1. Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phảithực hiện các công việc sau đây:

a) Khóa s kế toán, kim kê tài sản, xác định nợ chưa thanhtoán, lập báo cáo tàichính;

b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưathanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi s kế toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toáncho đơn vị kế toán nhận sáp nhập.

2. Đơn vị kế toán nhận sáp nhập căn cứvào biên bản bàn giao ghi s kế toán theo quy định của Luật này. ”

Căn cứ Khóan 3, Điều 16 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế quy địnhvề việc sáp nhập doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên mã số thuế và phảichịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập. Cácdoanh nghiệp bị sáp nhập sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

a) Doanh nghiệp bị sáp nhập:

Khi có Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp,các doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuếvới cơ quan thuế. H sơ gm:

- Công vănđề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Bản sao không yêu cu chng thực Hợp đng sáp nhập.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đanglàm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập.

b) Doanh nghiệp nhận sáp nhập:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày k từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệpnhn sáp nhập phi làm thủ tục thay đi thông tin đăng ký thuế ... ”

Căn cứ Tiết e, Khoản3, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“e) Thời hạn nộp hquyếttoán thuế đối với trường hợp doanh nghiệpchia, tách, hợp nht, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải th, chấm dứt hoạt động chậm nhất ngày thứ 45 (bn mươi lăm), k từ ngày có quyết định về việc doanhnghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi hình thức sở hữu, giải th, chấm dứt hoạt động. "

Căn cứ Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/ 2014 của Chính phủ quy định vềhóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc báo cáo tình hình sử dụnghóa đơn:

“ ...Tổ chức, hộ, cánhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộpbáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải th, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán,cho thuế doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp h sơ quyết toán thuế... ”

Căn cứ các quy định trên và các tài liệu gửi kèm công văn, trường hợp ngày 14/11/2014 Công ty TNHH UNICITYViệt Nam có hợp đồng sáp nhập vào Công ty UNICITY MARKETING Việt nam, việc sápnhập được thực hiện và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2015 thì từ ngày 01/02/2015Công ty TNHH UNICITY Việt Nam chấm dứt sự tồn tạicủa doanh nghiệp và Công ty UNICITYMARKETING Việt nam được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụtài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Nội dung đề nghị của Công ty không thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Cục thuế TP Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty biết đ thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến